Compartiment Agricol

 • Înscrierea în Registrul Agricol   – Registrul agricol este document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodariei/exploataţiei agricole, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameistile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate.

 

 

 • Atestat de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.

 

 • Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol – este documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

 

 • Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan
  Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014
 • Validare drept de proprietate dosare depuse la legile proprietăţii
  Orice persoana (sau moștenitori ai acesteia) care a suportat consecintele masurilor luate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 si a fost privata in mod abuziv de proprietatea sa are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent (despagubiri) pentru imobilul expropriat
 • Punerea în posesie și ridicarea Titlului de Proprietate
  În urma Hotărârii Consiliului Judeţean de admitere, se va face punerea în posesie și întocmirea titlului de proprietate.
 • Despăgubiri pagube produse de animale sălbatice
  Întocmeşte şi avizează documentele care atestă pagube produse în gospodăriile populaţiei, culturilor  agricole, în vederea acordării despăgubirilor legale.
 • Stabilirea categoriei de folosință a terenurilor agricole
  Pentru stabilirea în cartea funciară a categoriei de folosință a unui teren agricol, orice proprietar de teren agricol care nu are stabilită categoria de folosință în C.F. se poate adresa Biroului Fond Funciar și registru agricol.
 • Oferte vânzare teren agricol Ultimele oferte de vânzare terenuri agricole situate în extravilan (oferte valabile 30 zile de la data publicării pe site)