Stare Civila

Transcriere acte de stare civilă

Actele de stare civilă ale cetaţenilor români, întocmite de autorităţile străine sunt recunoscute în ţară numai dacă au fost transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.

Cine poate solicita acest serviciu

Cetățenii români care au încheiat acte de stare civilă în afara țării. Persoana se va adresa primariei localității de domiciliu, sau in cazul cetațenilor români cu domiciliul în străinătate, primăriei localității în raza căreia a avut ultimul domiciliu în țară.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru transcrierea actelor de stare civilă se parcurg următorii pași:

Traducerea şi autentificarea certificatului eliberat de autorităţile străine.

Certificatul eliberat de autoritățile străine trebuie tradus și autentificat pentru a fi valabil.

Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

Depunerea si respectiv ridicarea documentelor privind transcrierea pot fi facute și de o altă persoană, împuternicită cu procură specială, autentificată în țară de un notar public român, sau facută în străinătate și vizată de oficiul consular român din statul de reședință.

Întocmirea actului în registrele de stare civilă române se face în baza aprobării Primarului comunei Cicârlău, după obținerea avizului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Maramureș.

Ridicarea certificatului transcris şi originalului eliberat de autorităţile străine

Eliberarea certificatului se face persoanei (sau împuternicitului) care a solicitat transcrierea, împreună cu originalul certificatului depus.
Transcrierea actelor de stare civilă se face în termen de 15 – 30 zile de la depunerea actelor.

Acte necesare

• cerere tip; Cerere transcriere – Anexa 33
• declarație pe proprie răspundere că nu a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului de stare civilă; Declarație transcriere acte – Anexa 35
• certificatul ce solicită a fi transcris (certificat naștere, certificat căsătorie, certificat deces), original cu apostila unde se impune, sau supralegalizare;
• copie autentificată de la un notar public român a certificatului ce solicită a fi transcris;
• traducere în limba română a certificatului ce solicită a fi transcris, autentificată de un notar public român;
• pentru părinți – copii certificate naștere, căsătorie, buletin (carte) de identitate, sentinta divorț, certificat de deces – după caz.
• declaraţie pe proprie răspundere dată de către ambii părinţi, din care să reiasă domiciliul minorului din România, la unul dintre aceştia, în cazul în care părinţii au domicilii diferite. Declarație domiciliu transcriere – Anexa 34 (în situația transcrierii unui certificat de naștere)
• adeverința privind ultimul domiciliu din țară, pentru cetățenii români cu domiciliul legal în străinătate.

Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea certificatelor se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Cicârlău – Starea Civilă
Locație: str. Unirii nr.5

Divorțul pe cale administrativă

Divorțul pe cale administrativă se aplică soților care sunt de acord cu divorțul și nu au copii (din căsătorie, din afara ei sau adoptați). Ofițerul de stare civilă de la locul căsătoriei sau de la ultimul domiciliu al soților, poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberând și un certificat de divorț, potrivit legii.

Cine poate solicita acest serviciu

Soții care sunt de acord cu divorțul și care nu au copii.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru realizarea divorțului pe cale administrativă se parcurg următorii pași:

Depunerea actelor pentru divorț la sediul S.P.C.L.E.P. – Stare Civilă

Depunerea cererii pentru divorţul pe cale administrativă se poate face de către persoanele care au domiciliul în Cicârlău şi nu au copii minori.
Prezența ambilor soți este obligatorie la depunerea actelor.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal (formular tip care se completează la locul depunerii cererii).

Prezentarea ambilor soţi la 30 de zile pentru susţinerea cererii

La împlinirea termenului de 30 de zile, soții se prezintă personal în fața ofițerului de stare civilă care verifică dacă soții stăruie în dorința lor de desfacere a căsătoriei. Totodată, verifică exprimarea consimțământului, dacă este liber și neviciat.

Eliberarea certificatului de divorț

În urma exprimării consimțământului de divorț, se eliberează certificatul de divorț.

Acte necesare

• cererea de divorţ, care se completează la locul depunerii;
• certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie;
• documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie. (pentru cetăţenii români

• cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ)
• taxa de 500 lei – se achită la Casieria Primăriei Cicârlău – str. Unirii nr.1

Unde se depun actele

Preluarea actelor si eliberarea certificatului de divorț se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Cicârlău – Starea Civilă
Locație: str. Unirii nr.1

Eliberarea actelor de stare civilă pierdute, sustrase, degradate

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatelor de stare civilă persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.

Cine poate solicita acest serviciu

Titularul actelor de stare civilă pierdute, sustrase sau degradate.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea unor noi acte de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase sau degradate se vor parcurge următorii pași:

Completarea și depunerea cererii la sediul Compartimentului S.P.C.L.E.P.

Eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza unei cereri (tip) eliberată de S.P.C.L.E.P – Stare Civilă completată corect și care să cuprindă împrejurările în care a fost pierdut, furat sau distrus.
Preschimbarea certificatului de stare civilă se face în aceleași condiții, cu anexarea certificatului de tip vechi.

Ridicarea certificatului de stare civilă.

• Certificatele de naștere sau de căsătorie (pierdute, sustrase, degradate) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă se eliberează numai titularilor actelor, în baza unei cereri și a actului de identitate valabil. Pentru copiii minori, certificatul de naștere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
• Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soți, sau la cerere, ambilor soți.
• Certificatele de deces (pierdute, sustrase, degradate) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de S.P.C.L.E.P. Cicârlău, se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite, în baza unei cereri și a actului de identitate al solicitantului.
Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei, sau altor persoane îndreptățite.
• Cetațenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, cetațenii altor state de origine română pot solicita eliberarea certificatului de stare civilă prin împuternicit cu procură specială, eliberată de misiunea consulară română din statul de reședință.

Acte necesare

• cerere
• act de identitate valabil

Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea actelor de stare civilă se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Cicârlău – Starea Civilă
Locație: str. Unirii nr.5

Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmește la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul.

Cine poate solicita acest serviciu

Acest serviciu poate fi solicitat de membrii familiei decedatului. Dacă aceștia lipsesc, se poate face de către vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea decesului unei persoane se vor parcurge următorii pași:

Obţinerea certificatului medical constatator al decesului

Certificatul medical constatator al decesului se obține de la unitatea sanitară sau medicul de familie care a constatat decesul.
Certificatul medical constatator trebuie obținut in maxim 3 zile din momentul decesului.
În situația în care se depășește acest termen, se va completa și o cerere înregistrare deces în care se specifică motivele întârzierii, precum şi o dovadă de la Procuratură.

Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

Declarantul va depune actele la Compartimentul S.P.C.L.E.P. – Stare Civilă.

Ridicarea adeverinţei de înhumare şi a certificatului de deces

Certificatul de deces se eliberează în aceeaşi zi excepţie fiind atunci când declarantul nu poate prezenta actele de naştere şi căsătorie ale decedatului(ei).

Pentru a se putea face înhumarea sau incinerarea persoanei decedate, se va elibera de către Starea Civilă o adeverință ce se reţine de către administraţia cimitirului/crematoriului.

Acte necesare

• certificat medical constatator al decesului, corect întocmit;
• actul de identitate al persoanei decedate în original;
• certificatele de naștere și căsătorie (sentința de divorț) ale persoanei decedate, în original și copie;
În situația în care nu se poate prezenta actul de identitate al persoanei decedate și/sau certificatele de naștere/căsătorie se va completa Declarația lipsă acte decedat.

EXCEPTIE o reprezinta decesul datorat unei sinucideri, accident sau orice fel de moarte violentă, precum și în cazul găsirii unui cadavru, situație în care declarația se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului.
În mod obligatoriu în aceste cazuri se impune o dovadă eliberată de Procuratură.
Dacă decedatul a avut ultimul domiciliu în Cicârlău, persoana care anunță decesul poate solicita totodată deschiderea succesiunii prin completarea unei declarații pe proprie raspundere (Anexa 24), conform reglementarilor legale în vigoare.

• de asemenea persoana care declară decesul, va avea asupra sa buletinul (cartea) de identitate, în original și copie.

Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea certificatului de deces se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Cicârlău – Starea Civilă
Locație: str. Unirii nr.5

Înregistrarea căsătoriei

Pentru a putea fi oficiată căsătoria civilă e nevoie de întocmirea unui dosar de către viitorii soți, iar după ceremonie cuplul primește un certificat de căsătorie.

Cine poate solicita acest serviciu

În vederea încheierii căsătoriei la Primaria Cicârlău – în mod obligatoriu domiciliul unuia dintre soți trebuie să fie în comuna Cicârlău, sau să aibă reşedință de Cicârlău.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea căsătoriei se parcurg următorii pași:

Depunerea actelor pentru căsătorie la sediul Compartimentului S.P.C.L.E.P.

Toate aceste documente se depun cu minimum 10 zile înainte de data oficierii și nu mai mult de 14 zile, incluzând data depunerii actelor și data oficierii.
Ex. Pentru oficierea căsătoriei în data de 12.02.2012 sunt valabile prenupțiale eliberate cu data de 31.01.2012, ultima zi pentru depunerea actelor fiind 3.02.2012

În momentul preluării dosarului, se face programarea oficierii căsătoriei, cerificatul de căsătorie fiind predat cuplului la terminarea ceremoniei.

Nu se percep taxe de urgenţă !

Oficierea căsătoriei şi obţinerea certificatului de căsătorie

Oficierea căsătoriei, se face în mod obligatoriu în prezența a 2 martori.
La încheierea căsătoriei se vor prezenta în mod obligatoriu viitorii soți, având asupra lor buletinele (carțile) de identitate și 2 persoane în calitate de martori, care de asemenea trebuie să prezinte actele de identitate.
Pentru încheierea căsătoriei cu un cetăţean străin este obligatoriu prezența unui traducator autorizat dacă nu este cunoscător al limbii române. Dacă cetățeanul străin este cunoscator al limbii române, va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens, dată în fața notarului public român.

Acte necesare

• act de identitate în original şi copie;
• certificatul de naştere în original şi copie;
• certificatul medical prenupţial* – care să cuprindă în mod expres menţiunea „SE POATE CĂSĂTORI” (se obţine de la Centrul de Planificare Familială sau medicul de familie cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei)
• declaraţie căsătorie – Anexa 27
• documente, în original şi în copii, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Pentru cetățeanul străin:
• certificat prenupțial;
• certificat de naștere (în original cu apostila dacă se impune) în copie autentificată de un notar public român sau străin cu apostila;
• traducere în limba română a certificatului de naştere, autentificată de un notar public român;
• dovada eliberată de misiunea diplomatică în România, a statului al carui cetățean este solicitantul din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România;
• copie fila de pașaport cu foto;
• declaraţie notarială, dacă este cunoscator de limba romană.

EXCEPŢIE fac cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate sau convenţii care pot prezenta documente eliberate de autoritațile competente din țările respective (certificate de capacitate matrimonială) în original și traducere în limba română autentificată de un notar public român (ex: Austria, Ungaria, Albania, Israel, Germania, R. Moldova)
O altă EXCEPŢIE o reprezintă cetațenii străini, ai caror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul României. În acest caz, aceștia vor depune o declarație pe proprie răspundere dată în faţa notarului public român, privind îndeplinirea condițiilor de fond, în vederea încheierii căsătoriei, împreună cu celelalte documente menționate mai sus.

Unde se depun actele

Preluarea actelor şi eliberarea certificatului de căsătorie se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Cicârlău – Starea Civilă
Locație: str. Unirii, nr. 5

Înregistrarea nașterii- eliberarea certificatului de naștere

Serviciul se ocupă de înregistrarea nașterii copilului și eliberarea certificatului de naștere.

Cine poate solicita acest serviciu

Eliberarea certificatului de naștere se face doar unuia dintre părinți, iar în cazul recunoașterii voluntare, doar persoanei care face recunoașterea.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea nașterii și eliberarea certificatului de naștere se parcurg următorii pași:

Obţinerea certificatului constatator de la maternitate

Pentru a se putea înregistra nașterea, trebuie făcută mai întâi declararea nașterii, care se face în maternitatea unde s-a născut copilul în termen de maxim trei zile de la naștere, astfel obținandu-se certificatul medical constatator al nașterii.

Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

Termenul pentru declararea nașterii copilului la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare este de:
– 30 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;
– 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;
– 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.
Înregistrarea tardivă a naşterii copilului după implinirea termenului legal de 30 zile a fost stabilită în competenţa primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.
În situația în care este depășit termenul de 30 zile, pe lângă actele enumerate mai jos se va completa o cerere tip.

Ridicarea certificatului de naştere de la Compartimentul Stare Civilă

Eliberarea certificatului de naștere se face în termen de 7 – 15 zile de la data depunerii actelor.

Acte necesare

• certificatul medical constatator al nașterii – corect întocmit;
• actele de identitate ale părinților copilului (valabile), în original și copii;
• declararea naşterii copilului se face și în lipsa actului de identitate al mamei pe baza documentelor prevăzute la art. 14, indice 1, alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionăm că documentul întocmit de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea trebuie să certifice identitatea mamei şi să fie însoţit de o fotocopie a formularului – declaraţie prevăzută în anexa la H.G. nr 1.103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administarţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare.
• certificatele de naștere ale părinților, original și copie (dacă părinții nu sunt căsătoriți);
• certificatul de căsătorie al părinților, original și copie;
• declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei
• certificatul de naștere al mamei, în cazul unui copil nerecunoscut, în original și copie;
• naşterea copilului se înregistrează în registrele de stare civilă şi în cazul în care mama nu are act de naştere întocmit, în condiţiile art. 14, indice1, alin. (4) şi art. 21, indice 1, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
• livret de familie pentru părinții care au domiciliul în Baia Mare.

În cazul nașterii unui copil, când mama nu este căsătorită și copilul este recunoscut de tata, aceștia vor semna o declarație pe proprie răspundere în fața ofițerului de stare civilă. (declarație recunoaștere copil – Anexa 41)
În cazul în care copilul este recunoscut de o persoană, cetățean străin, acesta va prezenta în mod obligatoriu declarația de recunoaștere dată în fața notarului public român.

Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea certificatului de naștere se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare – Starea Civilă
Locație: str. Minerilor nr.11

Informații despre copiii născuți în străinătate.
În cazul copilului născut în străinătate, cu cel puţin un părinte cetăţean român, acesta obţine cetăţenia română la data naşterii, chiar dacă, potrivit legii statului în care s-a născut, obţine şi cetăţenia acestui stat. Pentru a putea produce efecte, inclusiv în ceea ce priveşte cetăţenia, naşterea trebuie înregistrată la ambasada sau consulatul român din ţara în care s-a produs. Certificatul de naştere românesc se eliberează direct de ambasada sau consulatul la care a fost înregistrată cererea.

STAREA CIVILĂ

Înregistrarea nașterii- eliberarea certificatului de naștere

Serviciul se ocupă de înregistrarea nașterii copilului și eliberarea certificatului de naștere.

Înregistrarea căsătoriei

Pentru a putea fi oficiată căsătoria civilă e nevoie de întocmirea unui dosar de către viitorii soți, iar după ceremonie cuplul primește un certificat de căsătorie.

Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmește la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul.

Întocmirea livretului de familie

Livretul de familie este documentul care cuprinde date cu privire la componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii lor legali.

Eliberarea actelor de stare civilă pierdute, sustrase, degradate

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatelor de stare civilă persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.

Divorțul pe cale administrativă

Divorțul pe cale administrativă se aplică soților care sunt de acord cu divorțul și nu au copii (din căsătorie, din afara ei sau adoptați). Ofițerul de stare civilă de la locul căsătoriei sau de la ultimul domiciliu al soților, poate constata desfacerea casatoriei prin acordul soților, eliberând și un certificat de divorț, potrivit legii.

Transcriere acte de stare civilă

Actele de stare civila ale cetaţenilor români, întocmite de autorităţile străine sunt recunoscute în ţară numai dacă au fost transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.

Publicaţii căsătorii

Situaţia declaraţiilor de căsătorie – conform Legii nr.287-2009-Cod Civil şi OG 80/201