Month: iunie 2020

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Nr. HotarâreData adoptăriiLa ce se referă
1.21.01.2020pentru validarea Dispoziției primarului nr. 2/2020
2.21.01.2020privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav și a numarului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2020
3.21.01.2020privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor deosebite
4.21.01.2020privind aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în anul 2020 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive
5.21.01.2020privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă cu un cabinet de avocatură /avocat specializat pe procese penale care să reprezinte interesele Primarului comunei Cicârlău în dosarul penal nr.14888/182/2019 al Judecătoriei Baia Mare
6.21.01.2020privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău , judetul Maramures
7. 21.01.2020privind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol la nivelul Primariei Comunei Cicârlău în perioada 2020-2024
8.21.01.2020privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Comuna Cicârlău și SGA Maramureș
9.11.02.2020privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
10.11.02.2020privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local pe anul 2020
11.11.02.2020privind aprobarea retragerii documentatiei pentru proiectul ,, Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures, depus în vederea obtinerii finantării prin Fondul de Dezvoltare de Investitii
12.11.02.2020privind darea în administrarea Scolii Gimnaziale Cicârlău a Grădinitei cu program normal din localitatea Ilba si a terenului aferent
13.11.02.2020privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures
14.11.02.2020privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures
15.11.02.2020privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior pentru anul 2020, aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări pentru declansarea procedurii de achizitie prin SICAP si aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe specii si tip de taiere.
16.11.02.2020Privind modificarea solutiilor tehnice si modificarea valorii proiectului ,,Înfiintare si dotare Gradinită în localitatea Ilba , comuna Cicârlău, judetul Maramures”.
17.19.03.2020privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020
18.19.03.2020pentru aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019
19.19.03.2020privind aprobarea realizării în cofinatare cu DELGAZ GRID a obiectivului de investitii ,,Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures ”
20.19.03.2020privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Centru multifunctional pentru copii si tineret Cicârlău Vii ”
21.19.03.2020privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Cresterea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale prin lărgire strada Pompelor în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
22.19.03.2020privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Reabilitare termică fatade si modificare acces principal la sediu administrativ – primarie”
23.19.03.2020privind aprobarea Contractului de prestări servicii nr. 875/11.02.2020 pentru elaborarea Studiilor de fundamentare aferente Planului Urbanistic General al comunei Cicârlău
24.19.03.2020privind aprobarea Contractului de prestări servicii nr. 1246 /27.02.2020 pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pe Valea Teilor si Valea Porcului din localitatea, judetul Maramures
25.19.03.2020privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe anul 2020
26.19.03.2020privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău, judetul Maramures
27.19.03.2020privind identificarea topografică a unui drum de exploatatie
28.28.04.2020rivind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Cicârlău
29.28.04.2020privind aprobarea achiziționării de produse necesare prevenirii răspândirii infecției cu Covid 19 în rândul populației
30.28.04.2020privind validarea dispozitiei Primarului comunei Cicârlău nr. 78/2020
31.28.04.2020privind exprimarea acordului cu privire la operatiunile de dezlipire și reapartamentare pentru terenul și constructia situate în localitatea Cicârlău, Nr. 745, comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscrise în Cartea Funciară nr. 50309 Cicârlău, Nr cadastral 50 309 și în Cartea Funciară nr. 50308 Cicârlău, Nr cadastral 50308
32.28.04.2020privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici în cadrul Proiectului „Amenajare Alei Pietonale și Reabilitare Sediu Administrativ – Primărie Comuna Cicârlău”
33.28.04.2020privind aprobarea lucrarilor necesare pentru indepartarea vegetatiei si a arborilor care afecteaza liniile de electricitate in comuna Cicârlău
34.28.04.2020privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020
35.11.05.2020privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a Creditelor Rurale(FGCR) și plata comisionului aferent datorat în vederea garantării avansului pentru Proiectul ,,Înființare și dotare Grădiniță în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău, județul Maramureș ’’
36.11.05.2020privind aprobarea preturilor de valorificare a masei lemoase, proprietatea comunei Cicârlău
37.28.05.2020privind identificarea topografică a unor străzi comunale
38.28.05.2020privind scutirea de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire a domnului Miclăus Paul
39.28.05.2020privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat ,, servicii de silvomediu, servicii climatice so conservarea pădurilor ” aferentă Măsurii 15 si desemnarea reprezentantului legal in relatia cu APIA Maramures
40.24.06.2020privind modificarea HCL nr. 54/2019 pentru aprobarea scoaterii din fondul forestier a unei suprafete de teren cu defrișare – extindere carieră andezit Ilba II
41.24.06.2020privind rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii pe anul 2020
42.24.06.2020privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile decembrie 2019 , ianuarie- februarie 2020 pentru cadrele didactice si personalul auxiliar care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnazila Cicârlău
43.24.06.2020privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă cu un cabinet de avocatură /avocat specializat care să reprezinte interesele comunei Cicârlău în dosarul civil nr.1838/182/2020 al Judecătoriei Baia Mare
44.24.06.2020privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii :
,, Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
45.24.06.2020privind acceptarea ofertei de donatie a unor terenuri
46.07.07.2020privind instrumentarea proiectului: MODERNIZARE REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATUL CICÂRLĂU, JUD. MARAMUREȘ cu finantare prin  fonduri publice nerambursabile obtinute  prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.
47.07.07.2020privind aprobarea realizării obiectivului ,,Lucrari de intretinere prin frezare si asfaltare cu mixtura asfaltica BA 16 din agregate de cariera a  DC 102 Handalu-Ilbei  din comuna Cicârlău, judetul Maramures
48.07.07.2020Privind identificarea topografică a unei  străzi comunale
49.07.07.2020privind aprobarea  realizării obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare strada Vasile Lucaciu din localitatea Cicârlău, judetul Maramureș”
50.30.07.2020privind aprobarea modificărilor tehnice si economice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii : ,, Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
51.30.07.2020privind validarea dispozitiei primarului comunei nr.103/2020
52.30.07.2020privind prelungirea valabilitatii PUG al comunei Cicârlău , judetul Maramures
53.30.07.2020privind constituirea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei Cicârlău , judetul Maramures
54.30.07.2020privind stabilirea perioadei pentru inventarierea anuală a domeniului public si privat al comunei Cicârlău , judetul Maramures
55.30.07.2020privind stadiul de inscriere a datelor în Registrul agricol pe trim I si II 2020, aprobarea Programului de masuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol si aprobarea modelului de invitatie ale persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
56.30.07.2020privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Cicîrlău
57.20.08.2020 privind rectificarea bugetului local
58.20.08.2020privind aprobarea modificarilor tehnice proiect Gaz Ilba
60.31.08.2020privind acordare sprijin financiar biserici
61.31.08.2020privind aprobare încheiere act adițional cu Hea Indart
62.23.09.2020privind validarea dispozitiilor primarului comunei nr. 126 si 127/2020 
63.23.09.2020privind acordarea unui sprijin financiar Parohia Ortodoxă Ilba
64.23.09.2020privind încheierea unui contract de prestări servicii
65.19.10.2020privind aprobarea depunerii proiectului privind achizitionarea echipamentelor IT (tablete elevi)
66.19.10.2020privind aprobarea componenței comisiei de implementare proiect IT
67.16.11.2020privind alegerea presedintelui de sedință, luna noiembrie
68.16.11.2020privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Cicârlău
69.16.11.2020privind alegerea viceprimarului comunei
70.16.11.2020privind aprobarea prețului pentru masa lemnoasă
71.16.11.2020privind aprobarea modificării domeniului public al comunei

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Nr. CrtData propuneriiData adoptăriiLa ce se referă
1.15.01.202021.01.2020Validare dispoziție primar nr. 2/2020
2. 15.01.2020 21.01.2020Aprobare nr. asistenți personali
3.15.01.202021.01.2020Aprobare criterii ajutor urgență
4.15.01.202021.01.2020Aprobare plan acțiuni 2020
5.15.01.202021.01.2020Aprobare contract asistență juridică
6.15.01.202021.01.2020Aprobare completare domeniu public
7. 15.01.202021.01.2020Aprobare mod întocmire registru agricol 2020-2024
8.15.01.202011.02.2020Aprobare buget local 2020
9.20.01.202021..01.2020Aprobare protocol SGA
10.04.02.202011.02.2020Aprobare plan anual de acțiune servicii sociale
11.04.02.202011.02.2020Aprobare retragere proiect de la FNI – Gaz Ilba
12.04.02.202011.02.2020Aprobare dare în administrare a grădiniței Ilba
13.04.02.202011.02.2020Aprobare volum masă lemnoasă
14.04.02.202011.02.2020Aprobare mod de valorificare masă lemnoasă
15.04.02.202011.02.2020Aprobare tarife masa lemnoasă pret maxim-minim
16.04.02.202011.02.2020Modificare cheltuieli neeligibile Grădinița Ilba
17.13.03.202019.03.2020Rectificare buget local 2020
18.13.03.202019.03.2020Aprobare încheiere exercițiu bugetar 2019
19.13.03.202019.03.2020Realizare proiect Gaz Ilba
20.13.03.202019.03.2020Aprobare realizare centru Multifuncțiobnal Cicârlău Vii
21.13.03.202019.03.2020Aprobare proiect drum Pompe
22.13.03.202019.03.2020Aprobare reabilitare sediu Primărie
23.13.03.202019.03.2020Aprobare realizare studii fundamentare PUG
24.13.03.202019.03.2020Aprobare SF Valea Teilor și Valea Merilor
25.13.03.202019.03.2020Aprobare plan de analiză a riscurilor
26.13.03.202019.03.2020Aprobare completare domeniul public
27.13.03.202019.03.2020Aprobare identificare topografică
28.23.04.202028.04.2020Aprobare ROF CL Cicârlău
29.23.04.202028.04.2020Aprobare achizitie produse împotriva Covid 19
30.23.04.202028.04.2020Validarea dispoziției primarului nr. 78/2020
31.23.04.202028.04.2020Acord pentru dezmembrare imobil teren și apartamentare
32.23.04.202028.04.2020Aprobare modificare indicatori TE Modernizare Primărie
33.23.04.202028.04.2020Aprobare lucrari îndepărtare vegetație linii electrice
34.27.04.202028.04.2020Rectificare buget local 2020
35.08.05.202011.05.2020Aprobarea prelungirii scrisorii de garantare
36.08.05.202011.05.2020Aprobarea prețului la lemn calitate inferioară
37.21.05.202028.05.2020Aprobare identificare topografică străzi
38.21.05.202028.05.2020Aprobare scutire de la plata taxei autorizatie construire
39.21.05.202028.05.2020Aprobare instrumentare proiect APIA
40.17.06.202024.06.2020Aprobare modificare HCL 54/2019
41.17.06.202021.06.2020Aprobare rectificare buget local
42.17.06.202024.06.2020Aprobare decont navetă cadre didactice
43.17.06.202024.06.2020Aprobare servicii juridice specializate
44.22.06.202024.06.2020Modificări tehnice rețea drumuri
45.22.06.202024.06.2020Acceptare ofertă donație terenuri
46.30.06.202007.07.2020Aprobare proiect modernizare iluminat public stradal
47.30.06.202007.07.2020Aprobare lucrări de întreținere DC102
48.30.06.202007.07.2020Identificare strada Vasile Lucaciu
49.30.06.202007.07.2020Aprobare realizare obiectiv Vasile Lucaciu
50.24.07.202030.07.2020Modificare soluții tehnice drumuri
51.24.07.202030.07.2020Validare dispozitie primar
52.24.07.202030.07.2020Prelungire valabilitate P.U.G.
53.24.07.202030.07.2020Constituire echipă mobilă
54.24.07.202030.07.2020Stabilire perioada inventariere anuală
55.24.07.202030.07.2020Stadiul inscrierii datelor in R.A.
56.24.07.202030.07.2020Completarea domeniului public
57.19.08.202020.08.2020 Rectificare Buget Local
58.19.08.202020.08.2020Modificare soluții T.E. – Extindere gaz Ilba
59. 25.08.202031.08.2020 Proiect demisie consilier Danciu-Abraham
60.25.08.202031.08.2020Proiect acordare sprijin biserici
61.25.08.202031.08.2020Aprobare act adițional Hea Indart
62.25.08.2020Aprobare deschidere balastieră
63.17.09.202023.09.2020Validare dispoziție rectificare buget local
64.17.09.202023.09.2020Acordare sprijin Parohia ortodoxă Ilba
65.17.09.202023.09.2020Aprobare contract prestări servicii
66.19.10.202019.10.2020Aprobare proiect achiziție tablete elevi
67.19.10.202019.10.2020Aprobare echipă implementare proiect
68.11.11.202016.11.2020Alegere președinte sedință
69.11.11.202016.11.2020Alegere comisii specialitate
70.11.11.2020.16.11.2020Alegere Viceprimar
71.11.11.202016.11.2020Aprobare preț masă lemnoasă
72.11.11.202016.11.2020Aprobare completare domeniul public

HOTĂRÂRI 2020

Eliberare carte identitate la schimbare domiciliu, redenumire strada

Eliberare carte identitate la schimbare domiciliu, redenumire stradă

In situatia in care va achimbati domiciliul, strada pe care locuiti isi schimba numele sau se face o renumerotare a imobilelor, trebuie sa va prezentati la Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei pentru a vi se elibera o noua carte de identitate, care sa cuprinda noile date.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice peroană aflată în una din situațiile prezentate mai sus.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea cărții de identitate se parcurg următorii pași:

Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenta Informatizata a Persoanei

Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.
Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Ridicarea cărții de identitate

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia in care solicitantul nu se afla in tara, mandatarul va prezenta o procura speciala pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul in care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

Termenul de eliberare a cartii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Acte necesare

• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
• certificatul de nastere, original si copie;
• certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
• hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
• certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
• certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
• chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei ;

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenta a persoanelor, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.
-daca locuinta nu apartine solicitantului, titularul spatiului de locuit va completa declaratia de pe verso cererii pe care o va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
-in situatia in care locuinta are mai multi coproprietari intre care nu s-a facut iesirea din starea de indiviziune, este suficient acordul unuia dintre coproprietari;
-noul proprietar are nevoie si de acordul uzufructuarului, o terta persoana va avea nevoie numai de acordul uzufructuarului;
-daca beneficiarii uzufructului viager sunt decedati, noul proprietar va prezenta si certificatele de deces ale acestora.

Contravaloarea actelor de identitate se achita la Casieria Primăriei Cicârlău, din str. Unirii nr. 1.

Unde se depun actele

Actele se depun la Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Cicârlău – str. Unirii nr. 5

Eliberare act identitate la schimbare domiciliu din străinătate în România

Eliberare act identitate la schimbare domiciliu din străinătate în România

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, pentru eliberarea unei noi carti de identitate.

Cine poate solicita acest serviciu

Cetățenii români ce doresc să-și schimbe domiciliul din străinătate în România.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea cărții de identitate se parcurg următorii pași:

Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenta Informatizata a Persoanei

Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.
Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Ridicarea cărții de identitate.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia in care solicitantul nu se afla in tara, mandatarul va prezenta o procura speciala pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul in care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

Termenul de eliberare a cartii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Acte necesare

• cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania;
• certificatul de nastere, original si copie;
• certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
• hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
• certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
• certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
• pasaportul romanesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie;
• actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine;
• chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei;
• in situatia cand unul dintre parinti isi (re)stabileste domiciliul in Romania, consimtamantul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notar sau hotararea judecatoresca ramasa definitiva si irevocabila (original si copie simpla) prin care copii au fost incredintati parintelui care isi (re)stabileste domiciliul in Romania;

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenta a persoanelor, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.:
-daca locuinta nu apartine solicitantului, titularul spatiului de locuit va complete declaratia de pe verso cererii pe care o va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
-in situatia in care locuinta are mai multi coproprietari intre care nu s-a facut iesirea din starea de indiviziune, este sufficient acordul unuia dintre coproprietari;
-nudul proprietar are nevoie si de acordul uzufructuarului, o terta persoana va avea nevoie numai de acordul uzufructuarului;
-daca beneficiarii uzufructului viager sunt decedati, nudul proprietar va prezenta si certificatele de deces ale acestora.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta in original si copie.

Contravaloarea actelor de identitate se achita la Casieria Primăriei Cicârlău, din str. Unirii nr. 1

Unde se depun actele

Actele se depun la Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Cicârlău – str. Unirii nr. 5

Eliberare carte identitate provizorie

Eliberare carte identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se elibereaza atunci cand persoana nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania.

Cine poate solicita acest serviciu

Persoana care nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania.

Hotararile judecatoresti de divort pronuntate in strainatate (in original, copie simpla si traducere legalizata) vor fi mai intai inregistrate in registrele de stare civila romane, iar cetatenii vor prezenta la Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei, certificatele de nastere si casatorie (daca este cazul), cu mentiunea respectiva inscrisa pe acestea.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea cărții de identitate provizorie se parcurg următorii pași:

Depunerea actelor la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor CICÂRLĂU

Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.

Ridicarea cărții de identitate

Termenul de eliberare a cartii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.
Ridicarea cărții de identitate se poate face doar de titularul ei.

Acte necesare

• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• 3 fotografii marimea 3×4 cm cu banda alba de 7 mm la baza;
• documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu / adresei de resedinta, original si copie;
• chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii in valoare de 1 leu;

Unde se depun actele

Actele se depun la Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor CICÂRLĂU –
Locație: Str. Unirii nr. 5

EVIDENŢA PERSOANELOR

Eliberare carte identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se elibereaza atunci cand persoana  nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania.

Eliberare act identitate la schimbare domiciliu din străinătate în România

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, pentru eliberarea unei noi carti de identitate.

Eliberare carte identitate la schimbare domiciliu, redenumire stradă

In situatia in care va achimbati domiciliul, strada pe care locuiti isi schimba numele sau se face o renumerotare a imobilelor, trebuie sa va prezentati la Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei pentru a vi se elibera o noua carte de identitate, care sa cuprinda noile date.

Eliberare act identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

La implinirea varstei de 14 ani, minorul se va prezenta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament pentru întocmirea actului de identitate.

Eliberare carte identitate la dobândirea cetățeniei române

După dobândirea cetățeniei române, persoana va solicita eliberarea cărții de identitate la primăria în a cărei rază își are domiciliul.

Eliberare act identitate la expirare sau alte modificări

Serviciul de referă la eliberarea actului de identitate la : expirarea termenullui de  valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei, reschimbare (schimbarea actului de identitate înainte de expirarea termenului de valabilitate)

Viza de flotant

Menţiunea de stabilire a reşedinţei ( viza de flotant) se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.

STAREA CIVILĂ

Înregistrarea nașterii- eliberarea certificatului de naștere

Serviciul se ocupă de înregistrarea nașterii copilului și eliberarea certificatului de naștere.

Înregistrarea căsătoriei

Pentru a putea fi oficiată căsătoria civilă e nevoie de întocmirea unui dosar de către viitorii soți, iar după ceremonie cuplul primește un certificat de căsătorie.

Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmește la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul.

Întocmirea livretului de familie

Livretul de familie este documentul care cuprinde date cu privire la componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii lor legali.

Eliberarea actelor de stare civilă pierdute, sustrase, degradate

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatelor de stare civilă persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.

Divorțul pe cale administrativă

Divorțul pe cale administrativă se aplică soților care sunt de acord cu divorțul și nu au copii (din căsătorie, din afara ei sau adoptați). Ofițerul de stare civilă de la locul căsătoriei sau de la ultimul domiciliu al soților, poate constata desfacerea casatoriei prin acordul soților, eliberând și un certificat de divorț, potrivit legii.

Transcriere acte de stare civilă

Actele de stare civila ale cetaţenilor români, întocmite de autorităţile străine sunt recunoscute în ţară numai dacă au fost transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.

Publicaţii căsătorii

Situaţia declaraţiilor de căsătorie – conform Legii nr.287-2009-Cod Civil şi OG 80/201

ANUNȚ

Stimați cetățeni ai comunei,

Reducerea de 10% pentru cei care își achită taxele și impozitele locale mai este valabila doar până la 30 iunie.

Mai mult, cei care reușesc să-și achite toate datoriile față de comunitate până la 30 iunie 2020 (inclusiv amenzile și restanțele din anii precedenți, precum și împozitul pe anul în curs, astfel încât contul lor sa fie 0), vor participa la o tombolă ce va avea loc în prima ședință ordinară a Consiliului Local din luna Iulie 2020.
În acest an vom extrage câte un câștigător din fiecare localitate componentă a comunei Cicârlău, aceștia fiind premiați cu suma de 500 lei – fiecare!
Pentru a veni în sprijinul dvs. plățile se pot efectua atât în numerar la ghișeu, cât și cu cardul prin POS.
De asemenea puteți accesa secțiunea taxe si impozite pentru a efectua plățile ON-LINE!