Uncategorized

Validare drept de proprietate dosare depuse la legile proprietăţii

Orice persoana (sau moștenitori ai acesteia) care a suportat consecintele masurilor luate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 si a fost privata in mod abuziv de proprietatea sa are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent (despagubiri) pentru imobilul expropriat.

Cine poate solicita acest serviciu

Persoanele (sau moștenitori ale acestora) care au fost expropriate de stat în perioada comunistă.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru validarea dreptului de proprietate pentru dosarele depuse la legile proprietății se parcurg următorii pași:

Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

Cetăţeanul care se încadrează în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare și va completa o cerere la Biroul Relații cu Publicul în care solicită reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate.

Analiza actelor de către Comisia de Fond Funciar

Dosarele depuse se analizează de către comisia de fond funciar, iar deciziile luate se comunică cetăţeanului de către Serviciul Agricol,

Analiza actelor de către Comisia Județeană de Fond Funciar

Comisia Judeţenă de Fond Funciar va emite o Hotărâre de admitere sau respingere .
Această Hotărâre se va comunica cetăţeanului prin poștă, cu drept de contestare în termen de 30 zile de la data primirii.
Fiind vorba de o activitate complexă, la acest capitol nu se poate preciza un termen de rezolvare.

Acte necesare

• cerere
• actele doveditoare ale proprietăţii
• actele de filiaţie

Eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol.

Serviciul presupune eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol necesare la întocmirea dosarelor de bursă, şomaj, ajutor social, evidenţa populaţiei şi la diverse instituţii (Electrica, Eon Gaz, telefonia mobilă etc.).

Cine poate solicita acest serviciu

Adeverințele pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol se parcurg următorii pași:

Prezentarea la Biroul Fond Funciar și Registru Agricol

Cetăţeanul se prezintă la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău, unde depune o solicitare în scris în care se precizează numele adresa si pentru ce solicită adeverinţa.

Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter

Ridicarea adeverinței

Timpul de rezolvare a adeverinţelor este de 30 zile.
Adeverința se ridică de la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter

Acte necesare

• cerere
• acei cetăţeni care nu au poziţie de registrul agricol vor completa o declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine teren agricol pe raza comunei Cicârlău şi nici în alte localităţi din ţară, pe care o ataşează cererii
• pentru adeverinţele necesare la evidenţa populaţiei este obligatoriu ca solicitantul sa aibă poziţie de registru agricol (sa deţină teren agricol casa şi anexe).

Unde se depun actele

Actele se depun la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter

Obținere certificat de înregistrare a motoscuterului sau mopedului

Se inmatriculeaza numai cele care au capacitatea cilindrica de pana la 50 cm3 si o viteza de pana la 45 km/h.

Cine poate solicita acest serviciu

Pot solicita acest serviciu doar persoanele care dețin un motoscuter sau moped cu o capacitate cilindrică de până la 50 cm3 și o viteză de până la 45 km/h.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înmatricularea mopedului / motoscuterului se parcurg următorii pași:

Depunerea documentației necesare

Cererea tip împreună cu actele necesare se depun la Biroul Relaţii cu Publicul

Ridicarea certificatului de înmatriculare

Vi se eliberează certificatul de înmatriculare, împreună cu placuța cu numărul de înregistrare.

Acte necesare

Cerere tip
• Declaratie tip
• Act de proprietate a vehiculului, in copie xerox, sau declaratie pe proprie raspundere privind modul de achizitie
• Carte de identitate in copie xerox
• Act de identitate al solicitantului, in copie xerox, pentru persoane fizice
• Declaratie fiscala / Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport care se elibereaza de la Casieria Primăriei
• Copie xerox certificat de inregistrare la Registrul Comertului, pentru persoane juridice
• Poza color a motoscuterului sau mopedului din lateral

Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Viceprimarului
Locație: Sediul Primăriei Cicârlău, Str. Unirii nr.1, etaj 1

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Nr. HotarâreData adoptăriiLa ce se referă
1.21.01.2020pentru validarea Dispoziției primarului nr. 2/2020
2.21.01.2020privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav și a numarului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2020
3.21.01.2020privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor deosebite
4.21.01.2020privind aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în anul 2020 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive
5.21.01.2020privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă cu un cabinet de avocatură /avocat specializat pe procese penale care să reprezinte interesele Primarului comunei Cicârlău în dosarul penal nr.14888/182/2019 al Judecătoriei Baia Mare
6.21.01.2020privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău , judetul Maramures
7. 21.01.2020privind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol la nivelul Primariei Comunei Cicârlău în perioada 2020-2024
8.21.01.2020privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Comuna Cicârlău și SGA Maramureș
9.11.02.2020privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
10.11.02.2020privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local pe anul 2020
11.11.02.2020privind aprobarea retragerii documentatiei pentru proiectul ,, Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures, depus în vederea obtinerii finantării prin Fondul de Dezvoltare de Investitii
12.11.02.2020privind darea în administrarea Scolii Gimnaziale Cicârlău a Grădinitei cu program normal din localitatea Ilba si a terenului aferent
13.11.02.2020privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures
14.11.02.2020privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures
15.11.02.2020privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior pentru anul 2020, aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări pentru declansarea procedurii de achizitie prin SICAP si aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe specii si tip de taiere.
16.11.02.2020Privind modificarea solutiilor tehnice si modificarea valorii proiectului ,,Înfiintare si dotare Gradinită în localitatea Ilba , comuna Cicârlău, judetul Maramures”.
17.19.03.2020privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020
18.19.03.2020pentru aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019
19.19.03.2020privind aprobarea realizării în cofinatare cu DELGAZ GRID a obiectivului de investitii ,,Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures ”
20.19.03.2020privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Centru multifunctional pentru copii si tineret Cicârlău Vii ”
21.19.03.2020privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Cresterea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale prin lărgire strada Pompelor în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
22.19.03.2020privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Reabilitare termică fatade si modificare acces principal la sediu administrativ – primarie”
23.19.03.2020privind aprobarea Contractului de prestări servicii nr. 875/11.02.2020 pentru elaborarea Studiilor de fundamentare aferente Planului Urbanistic General al comunei Cicârlău
24.19.03.2020privind aprobarea Contractului de prestări servicii nr. 1246 /27.02.2020 pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pe Valea Teilor si Valea Porcului din localitatea, judetul Maramures
25.19.03.2020privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe anul 2020
26.19.03.2020privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău, judetul Maramures
27.19.03.2020privind identificarea topografică a unui drum de exploatatie
28.28.04.2020rivind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Cicârlău
29.28.04.2020privind aprobarea achiziționării de produse necesare prevenirii răspândirii infecției cu Covid 19 în rândul populației
30.28.04.2020privind validarea dispozitiei Primarului comunei Cicârlău nr. 78/2020
31.28.04.2020privind exprimarea acordului cu privire la operatiunile de dezlipire și reapartamentare pentru terenul și constructia situate în localitatea Cicârlău, Nr. 745, comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscrise în Cartea Funciară nr. 50309 Cicârlău, Nr cadastral 50 309 și în Cartea Funciară nr. 50308 Cicârlău, Nr cadastral 50308
32.28.04.2020privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici în cadrul Proiectului „Amenajare Alei Pietonale și Reabilitare Sediu Administrativ – Primărie Comuna Cicârlău”
33.28.04.2020privind aprobarea lucrarilor necesare pentru indepartarea vegetatiei si a arborilor care afecteaza liniile de electricitate in comuna Cicârlău
34.28.04.2020privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020
35.11.05.2020privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a Creditelor Rurale(FGCR) și plata comisionului aferent datorat în vederea garantării avansului pentru Proiectul ,,Înființare și dotare Grădiniță în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău, județul Maramureș ’’
36.11.05.2020privind aprobarea preturilor de valorificare a masei lemoase, proprietatea comunei Cicârlău
37.28.05.2020privind identificarea topografică a unor străzi comunale
38.28.05.2020privind scutirea de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire a domnului Miclăus Paul
39.28.05.2020privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat ,, servicii de silvomediu, servicii climatice so conservarea pădurilor ” aferentă Măsurii 15 si desemnarea reprezentantului legal in relatia cu APIA Maramures
40.24.06.2020privind modificarea HCL nr. 54/2019 pentru aprobarea scoaterii din fondul forestier a unei suprafete de teren cu defrișare – extindere carieră andezit Ilba II
41.24.06.2020privind rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii pe anul 2020
42.24.06.2020privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile decembrie 2019 , ianuarie- februarie 2020 pentru cadrele didactice si personalul auxiliar care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnazila Cicârlău
43.24.06.2020privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă cu un cabinet de avocatură /avocat specializat care să reprezinte interesele comunei Cicârlău în dosarul civil nr.1838/182/2020 al Judecătoriei Baia Mare
44.24.06.2020privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii :
,, Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
45.24.06.2020privind acceptarea ofertei de donatie a unor terenuri
46.07.07.2020privind instrumentarea proiectului: MODERNIZARE REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATUL CICÂRLĂU, JUD. MARAMUREȘ cu finantare prin  fonduri publice nerambursabile obtinute  prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.
47.07.07.2020privind aprobarea realizării obiectivului ,,Lucrari de intretinere prin frezare si asfaltare cu mixtura asfaltica BA 16 din agregate de cariera a  DC 102 Handalu-Ilbei  din comuna Cicârlău, judetul Maramures
48.07.07.2020Privind identificarea topografică a unei  străzi comunale
49.07.07.2020privind aprobarea  realizării obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare strada Vasile Lucaciu din localitatea Cicârlău, judetul Maramureș”
50.30.07.2020privind aprobarea modificărilor tehnice si economice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii : ,, Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
51.30.07.2020privind validarea dispozitiei primarului comunei nr.103/2020
52.30.07.2020privind prelungirea valabilitatii PUG al comunei Cicârlău , judetul Maramures
53.30.07.2020privind constituirea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei Cicârlău , judetul Maramures
54.30.07.2020privind stabilirea perioadei pentru inventarierea anuală a domeniului public si privat al comunei Cicârlău , judetul Maramures
55.30.07.2020privind stadiul de inscriere a datelor în Registrul agricol pe trim I si II 2020, aprobarea Programului de masuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol si aprobarea modelului de invitatie ale persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
56.30.07.2020privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Cicîrlău
57.20.08.2020 privind rectificarea bugetului local
58.20.08.2020privind aprobarea modificarilor tehnice proiect Gaz Ilba
60.31.08.2020privind acordare sprijin financiar biserici
61.31.08.2020privind aprobare încheiere act adițional cu Hea Indart
62.23.09.2020privind validarea dispozitiilor primarului comunei nr. 126 si 127/2020 
63.23.09.2020privind acordarea unui sprijin financiar Parohia Ortodoxă Ilba
64.23.09.2020privind încheierea unui contract de prestări servicii
65.19.10.2020privind aprobarea depunerii proiectului privind achizitionarea echipamentelor IT (tablete elevi)
66.19.10.2020privind aprobarea componenței comisiei de implementare proiect IT
67.16.11.2020privind alegerea presedintelui de sedință, luna noiembrie
68.16.11.2020privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Cicârlău
69.16.11.2020privind alegerea viceprimarului comunei
70.16.11.2020privind aprobarea prețului pentru masa lemnoasă
71.16.11.2020privind aprobarea modificării domeniului public al comunei

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Nr. CrtData propuneriiData adoptăriiLa ce se referă
1.15.01.202021.01.2020Validare dispoziție primar nr. 2/2020
2. 15.01.2020 21.01.2020Aprobare nr. asistenți personali
3.15.01.202021.01.2020Aprobare criterii ajutor urgență
4.15.01.202021.01.2020Aprobare plan acțiuni 2020
5.15.01.202021.01.2020Aprobare contract asistență juridică
6.15.01.202021.01.2020Aprobare completare domeniu public
7. 15.01.202021.01.2020Aprobare mod întocmire registru agricol 2020-2024
8.15.01.202011.02.2020Aprobare buget local 2020
9.20.01.202021..01.2020Aprobare protocol SGA
10.04.02.202011.02.2020Aprobare plan anual de acțiune servicii sociale
11.04.02.202011.02.2020Aprobare retragere proiect de la FNI – Gaz Ilba
12.04.02.202011.02.2020Aprobare dare în administrare a grădiniței Ilba
13.04.02.202011.02.2020Aprobare volum masă lemnoasă
14.04.02.202011.02.2020Aprobare mod de valorificare masă lemnoasă
15.04.02.202011.02.2020Aprobare tarife masa lemnoasă pret maxim-minim
16.04.02.202011.02.2020Modificare cheltuieli neeligibile Grădinița Ilba
17.13.03.202019.03.2020Rectificare buget local 2020
18.13.03.202019.03.2020Aprobare încheiere exercițiu bugetar 2019
19.13.03.202019.03.2020Realizare proiect Gaz Ilba
20.13.03.202019.03.2020Aprobare realizare centru Multifuncțiobnal Cicârlău Vii
21.13.03.202019.03.2020Aprobare proiect drum Pompe
22.13.03.202019.03.2020Aprobare reabilitare sediu Primărie
23.13.03.202019.03.2020Aprobare realizare studii fundamentare PUG
24.13.03.202019.03.2020Aprobare SF Valea Teilor și Valea Merilor
25.13.03.202019.03.2020Aprobare plan de analiză a riscurilor
26.13.03.202019.03.2020Aprobare completare domeniul public
27.13.03.202019.03.2020Aprobare identificare topografică
28.23.04.202028.04.2020Aprobare ROF CL Cicârlău
29.23.04.202028.04.2020Aprobare achizitie produse împotriva Covid 19
30.23.04.202028.04.2020Validarea dispoziției primarului nr. 78/2020
31.23.04.202028.04.2020Acord pentru dezmembrare imobil teren și apartamentare
32.23.04.202028.04.2020Aprobare modificare indicatori TE Modernizare Primărie
33.23.04.202028.04.2020Aprobare lucrari îndepărtare vegetație linii electrice
34.27.04.202028.04.2020Rectificare buget local 2020
35.08.05.202011.05.2020Aprobarea prelungirii scrisorii de garantare
36.08.05.202011.05.2020Aprobarea prețului la lemn calitate inferioară
37.21.05.202028.05.2020Aprobare identificare topografică străzi
38.21.05.202028.05.2020Aprobare scutire de la plata taxei autorizatie construire
39.21.05.202028.05.2020Aprobare instrumentare proiect APIA
40.17.06.202024.06.2020Aprobare modificare HCL 54/2019
41.17.06.202021.06.2020Aprobare rectificare buget local
42.17.06.202024.06.2020Aprobare decont navetă cadre didactice
43.17.06.202024.06.2020Aprobare servicii juridice specializate
44.22.06.202024.06.2020Modificări tehnice rețea drumuri
45.22.06.202024.06.2020Acceptare ofertă donație terenuri
46.30.06.202007.07.2020Aprobare proiect modernizare iluminat public stradal
47.30.06.202007.07.2020Aprobare lucrări de întreținere DC102
48.30.06.202007.07.2020Identificare strada Vasile Lucaciu
49.30.06.202007.07.2020Aprobare realizare obiectiv Vasile Lucaciu
50.24.07.202030.07.2020Modificare soluții tehnice drumuri
51.24.07.202030.07.2020Validare dispozitie primar
52.24.07.202030.07.2020Prelungire valabilitate P.U.G.
53.24.07.202030.07.2020Constituire echipă mobilă
54.24.07.202030.07.2020Stabilire perioada inventariere anuală
55.24.07.202030.07.2020Stadiul inscrierii datelor in R.A.
56.24.07.202030.07.2020Completarea domeniului public
57.19.08.202020.08.2020 Rectificare Buget Local
58.19.08.202020.08.2020Modificare soluții T.E. – Extindere gaz Ilba
59. 25.08.202031.08.2020 Proiect demisie consilier Danciu-Abraham
60.25.08.202031.08.2020Proiect acordare sprijin biserici
61.25.08.202031.08.2020Aprobare act adițional Hea Indart
62.25.08.2020Aprobare deschidere balastieră
63.17.09.202023.09.2020Validare dispoziție rectificare buget local
64.17.09.202023.09.2020Acordare sprijin Parohia ortodoxă Ilba
65.17.09.202023.09.2020Aprobare contract prestări servicii
66.19.10.202019.10.2020Aprobare proiect achiziție tablete elevi
67.19.10.202019.10.2020Aprobare echipă implementare proiect
68.11.11.202016.11.2020Alegere președinte sedință
69.11.11.202016.11.2020Alegere comisii specialitate
70.11.11.2020.16.11.2020Alegere Viceprimar
71.11.11.202016.11.2020Aprobare preț masă lemnoasă
72.11.11.202016.11.2020Aprobare completare domeniul public