Month: august 2022

ANUNȚ – Ședință ordinară C.L. Cicârlău

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convoacă consilierii locali, în sedinta ordinară a  Consiliului local,  în  data de 31 august  2022 , ora 08.00, în sala  de sedinte a Consiliului Local  din Cicârlău , str.  Unirii, nr. 5 , cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect  de hotarare privind  identificarea topografică a unor imobile.

2. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărior de intervenții, a indicatorilor tehnico economici, a Devizului general și a Cheltuielilor suportate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,, Sistem De Alimentare cu apă în Comuna Cicârlău, județul maramureș,,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,, Anghel Saligny ” .

3.  Proiect de hotărâre privind Aprobarea Studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărior de intervenții, a indicatorilor tehnico economici, a Devizului general și a Cheltuielilor suportate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,, .Reabilitare și Modernizare Drumuri și Străzi în Comuna Cicârlău, Județul Maramureș,,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,, Anghel Saligny ”. 

4. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPȘE

ANUNȚ – Închiriere teren

UAT Comuna Cicârlău, CIF 3627374, cu sediul în Cicârlău, strada Unirii nr.1, tel./fax 0262481002, închiriază  suprafața de 3.043 mp., situată în zona carierei Cioncaș, pentru o perioadă de 10 ani

În vederea obținerii documentelor de participare la procedura de închiriere, persoanele interesate se pot adresa la sediul  Primăriei Cicârlău, la numarul de tel./fax 0262481002 sau pe site-ul primariei: ’’www.primariacicarlau.ro” – secțiunea anunțuri.

Documentele de participare la procedura de închiriere (oferta),  se depun până la data de 05.09.2022, ora 12:00 conform cerințelor din caietul de sarcini.

Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 26.08.2022, ora 12.00

În data de  05.09.2022 la sediul Primăriei Cicârlău, ora 13:00 va avea loc ședința  publică de deschidere a ofertelor.

Prețul de pornire al închirierii terenului este stabilit în documentația de atribuire.

Taxa de participare este de 200 lei, iar garanția de participare este de  200 lei.

Persoana de contact Buda Alina, tel 0262481002.

ANUNȚ – Ședință Extraordinară C.L. Cicârlău

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta extraordinară a  Consiliului local,  în  data de 18 august  2022 , ora 0730  , în sala  de sedinte a Consiliului Local  din Cicârlău , str.  Unirii, nr. 5 , cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect  de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

2. Proiect de hotărâre privind Aprobarea participării comunei Cicârlău, județul Maramureș, în cadrul Programului privind Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului pentru Mediu – denumit în continuare Program în vederea realizării investiției “Extinderea infrastructurii de iluminat public în comuna Cicârlău, județul Maramureș”

3. Proiect de hotărâre privind darea in administrare către Școala Gimnazială Cicârlău a Echipamentelor de protecție sanitară care fac obiectul proiectului ,, Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS – COV -2 în comuna Cicârlău, județul Maramureș.”

PRIMAR

Sorin LUPȘE

Recrutare