Month: ianuarie 2023

HCL 2023

Proiecte de hotărâri 2023

ANUNȚ – ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

Primarul comunei Cicârlău,  județul Maramureș, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de  27  ianuarie  2023, ora 8 00  ,  în sala de ședințe  a consiliului local  din Cicârlău, str. Unirii, nr. 5, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind  alegerea presedintelui de sedință .
 2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  bugetului local  pe anul 2023 .
 3. Proiect de hotărâre   privind  constituirea si utilizarea  fondului de rezerva  al  Consiliului local Cicarlau.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea retelei scolare pentru anul  scolar 2023-2024.
 5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea unui act adițional.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a masei lemnoase.
 7. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență .
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului  de asistenti personali si a indemnizatiilor lunare pentru anul 2023 .
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care se  stabileste  obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive.pentru anul 2023.
 10. Prezentarea Raportului  privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 .
 11. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNȚ – Închiriere Imobil

Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1, localitatea Cicârlău, județul Maramureș, telefon 0262481002, fax 0262481002, email primariacicarlau@yahoo.com

Închiriază Spațiu în suprafață de 17,34 mp., aparținând domeniului privat al Comunei Cicârlău, înscris în CF număr 53800-C1-U3, număr cadastral 53800-C1-U3 Cicârlău, situat în localitatea Cicârlău, strada Unirii nr. 14 apartamentul 4, în incinta dispensarului uman din localitatea Cicârlău. Închirierea se face în vederea amenajării unui centru de recoltare a analizelor medicale conform HCL nr. 105/20 decembrie 2022.

Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini

Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare la sediul Comunei Cicârlău, strada Unirii nr. 1, localitatea Cicârlău sau prin accesarea paginii de internet: www.primariacicarlau.ro secțiunea anunțuri.

Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1 localitatea Cicârlău, județul Maramureș, tel.: 0262481002 e-mail: primariacicarlau@yahoo.com.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: GRATUIT

Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 16/01/2023, 0ra 12.00

Informații privind ofertele:

Data-limită de depunere a ofertelor: 27/01/2023, 0ra 12.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1 localitatea Cicârlău, județul Maramureș.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30/01/2023, ora 12.00, la sediul U.A.T. Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1 localitatea Cicârlău, județul Maramureș.

Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Maramureș. Municipiul Baia Mare, Palatul Justiției, Bd. Republicii nr.2A Telefon: 0262-218235 – 40, interioare 203, 230 Fax: 0262 – 218209 E-mail: tr-maramures-reg@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 05/01/2023

Publicații căsătorie 2023