Month: octombrie 2020

ANUNȚ – Acordare Ajutor Încălzire

ACTE NECESARE PENTRU ACORDARE AJUTOR ÎNCĂLZIRE

CERERE – DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

  • Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau să se menționeze că angajatorul nu acordă tichete de masă;
  • Adeverintă eliberată de compartimentul registru agricol din cadrul primăriei comunei Cicârlău privind suprafața de teren deținută
  • Copii xerox  acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, certificat naștere pentru minori, certificat căsătorie);
  • Cupoane de pensii din luna anterioară depunerii cererii;
  • Cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani din luna anterioară depunerii cererii;
  • Cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar din luna anterioară depunerii cererii;
  • Cupoane alocaţii de stat pentru copii din luna anterioară depunerii cererii;
  • Talon mașină pentru cei care dețin

Orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia se comunica primarului, in termen de 5 zile de la data modificarii, prin depunerea unei noi cereri si declaratii pe propria raspundere.

PRIMAR

SORIN LUPȘE

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Relații cu Publicul. unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1A), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model ANEXA 1B) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare
În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, Direcția Relații Publice va afișa timp de 45 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Cicârlău și pe pagina de internet a primăriei.
În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Fond Funciar va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare
În perioada de 45 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Compartimentul Relații Publice și Registratură va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1D) , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Relații cu Publicul
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Fond Funciar și registru agricol va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător.
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Fond Funciar și registru agricol va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Acte necesare

– cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1A);
– oferta de vânzare teren (model ANEXA 1B);
– copie CI/BI pentru persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul persoanei juridice;
– copie legalizată de notarul public sau certificată pt. conformitate de funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;
– extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condițiile în care terenul este întabulat;
– certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
– plan de amplasament și delimitare cu vecinătățile identificate pe plan;
– alte documente doveditoare, după caz.

Validare drept de proprietate dosare depuse la legile proprietăţii

Orice persoana (sau moștenitori ai acesteia) care a suportat consecintele masurilor luate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 si a fost privata in mod abuziv de proprietatea sa are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent (despagubiri) pentru imobilul expropriat.

Cine poate solicita acest serviciu

Persoanele (sau moștenitori ale acestora) care au fost expropriate de stat în perioada comunistă.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru validarea dreptului de proprietate pentru dosarele depuse la legile proprietății se parcurg următorii pași:

Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

Cetăţeanul care se încadrează în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare și va completa o cerere la Biroul Relații cu Publicul în care solicită reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate.

Analiza actelor de către Comisia de Fond Funciar

Dosarele depuse se analizează de către comisia de fond funciar, iar deciziile luate se comunică cetăţeanului de către Serviciul Agricol,

Analiza actelor de către Comisia Județeană de Fond Funciar

Comisia Judeţenă de Fond Funciar va emite o Hotărâre de admitere sau respingere .
Această Hotărâre se va comunica cetăţeanului prin poștă, cu drept de contestare în termen de 30 zile de la data primirii.
Fiind vorba de o activitate complexă, la acest capitol nu se poate preciza un termen de rezolvare.

Acte necesare

• cerere
• actele doveditoare ale proprietăţii
• actele de filiaţie

Punerea în posesie și ridicarea Titlului de Proprietate

În urma Hotărârii Consiliului Judeţean de admitere, se va face punerea în posesie și întocmirea titlului de proprietate.

Cine poate solicita acest serviciu

Solicitarea o poate face cetăţeanul care a primit prin corespondenţă Hotărârea Consiliului Judeţean de admitere.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru Punere în posesie și ridicare Titlu de Proprietate se vor parcurge următorii pași:

Prezentarea la sediul primăriei, Compartiment Agricol

Cetăţeanul se va prezenta la Biroul Fond Funciar cu hotărârea primită şi va fi programat pentru deplasarea în teren, pentru măsurători.

Întocmirea procesului verbal de punere în posesie

În urma măsurătorilor se va întocmi procesul verbal de punere în posesie, pe care cetățeanul îl va semna, iar un exemplar i se va înmâna.

Scrierea titlului de proprietate

Procesul verbal de punere în posesie este trimis la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (O.C.P.I.) pentru scrierea titlurilor de proprietate.
Termen de rezolvare 10 zile.

Ridicarea titlului de proprietate.

Ridicarea titlurilor de proprietate de la O.C.P.I. se face de către reprezentantul desemnat pentru acest scop. Titlurile de proprietate sunt aduse la Compartimentul Agricol, unde sunt înregistrate într-un registru special pentru a fi înmânate titularului pe baza cărţii de identitate.
Pentru a ştii dacă titlul de proprietate se poate ridica, cetăţeanul se poate informa telefonic prin centrala Primăriei comunei Cicârlău – 0262.481.002, interior 110.
Dacă titlul este deja la Biroul Fond Funciar, cetăţeanul se va prezenta personal aici, având asupra sa cartea de identitate.

Acte necesare

• Hotărârea Consiliului Judeţean de admitere
• actul de identitate

Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Fond Funciar
Sediu: str. Unirii nr. 1

Despăgubiri pagube produse de animale sălbatice

Întocmeşte şi avizează documentele care atestă pagube produse în gospodăriile populaţiei, culturilor  agricole, în vederea acordării despăgubirilor legale.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice cetăţeni ale căror gospodării sau culturi au fost distruse de animalele sălbatice și care doresc sa fie despăgubiţi pentru aceste pagube.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru acordarea despăgubirilor se parcurg următorii pași:

Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

Imediat după producerea pagubei, cetăţenii care doresc să fie despăgubiţi, se vor prezenta la Biroul Relații cu Publicul, unde vor depune o solicitare de evaluare a pagubei.

Prezentarea la AJVPS Maramureș

O solicitare similară se face și la AJVPS Maramureș, bulevardul Unirii, nr 12, tel 0262 437 196

Evaluarea pagubei

Evaluarea pagubei se va face de o comisia desemnată de prefect, în prezenta cetăţeanului şi a reprezentantului AJVPS.

Soluționarea

Se întocmeşte un dosar care se va trimite pentru despăgubiri la Bucureşti
Termenul de răspuns nu se poate preciza deoarece aprobarea despăgubirilor nu depinde de Primăria Comunei Cicârlău.

Acte necesare

• cerere

Stabilirea categoriei de folosință a terenurilor agricole

Pentru stabilirea în cartea funciară a categoriei de folosință a unui teren agricol, orice proprietar de teren agricol care nu are stabilită categoria de folosință în C.F. se poate adresa Biroului Fond Funciar și Registru Agricol.

Cine poate solicita acest serviciu

Stabilirea categoriei de folosință a terenurilor agricole poate fi solicitată de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole pe raza UAT Cicârlău

Pașii ce trebuie urmați

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

2. Cetăţeanul se prezintă la Biroul Relații cu Publicul unde va depune o cerere în acest sens împreună cu documentația necesară.

3. Constatarea în teritoriu

După verificarea în teren se emite o adeverință în care se precizează categoria de folosință a terenului agricol.

Soluționare și eliberare

După deplasarea în teren şi constatarea categoriei de folosință a terenului , în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica adeverința de la Biroul Fond Funciar și Registru Agricol, str. Unirii nr. 1

Acte necesare pentru eliberarea adeverinței:

• Cerere
• Extras C.F. la zi în copie xerox
• Declarație privind înregistrarea/modificarea datelor din registru agricol:
• Act de identitate în copie xerox
• Certificat de atestare fiscală privind impozitele
• Plan de amplasament și delimitare a imobilului
• Ortofotoplan
• Orice alte acte, după caz.

URBANISM și Amenajarea Teritoriului