Compartiment Agricol

Solicitarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol conform Legii nr. 145 din 2014

Atestat de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.

Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol este documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

Cine poate solicita aceste documente

Atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol şi care este producător de legume, fructe, flori sau produse animaliere.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui atestat de producător

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul
2. Cetăţeanul se prezintă la Biroul Relații cu Publicul unde va completa o cerere tip, cu produsele şi cantităţile pentru care solicită atestatul de producător.
3. Constatarea în teritoriu
În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii va fi vizitat de consilierul de specialitate pentru a constata existenţa culturii sau a animalelor şi a evalua cantităţile de produse care sunt menţionate în cerere de solicitant.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul
2. Cetăţeanul se prezintă la Biroul Relații cu Publicul unde va completa o cerere și va face dovada existenţei atestatului de producător.
3. Constatarea în teritoriu
După verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării se emite carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

Soluționare și eliberare Certificat de Producător

După deplasarea în teren şi constatarea existenţei produselor pentru care solicită atestatul de producător, în termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica atestatul de producător de la Compartimentul Agricol – Biroul Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău

Soluționare și eliberare Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

În termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica carnetul de comercializare de la Compartimentul Agricol – Biroul Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău

Acte necesare pentru eliberarea atestatului de producător:

• Cerere tip
• Chitanţă în valoare de 80 lei plătită la casieria Primăriei Cicârlău

Acte necesare pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

• Cerere
• Dovada deținerii atestatului de producător
• Chitanţă în valoare de 80 lei plătită la casieria Primăriei Cicârlău

Eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol.

Serviciul presupune eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol necesare la întocmirea dosarelor de bursă, şomaj, ajutor social, evidenţa populaţiei şi la diverse instituţii (Electrica, Eon Gaz, telefonia mobilă etc.).

Cine poate solicita acest serviciu

Adeverințele pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol se parcurg următorii pași:

Prezentarea la Biroul Fond Funciar și Registru Agricol

Cetăţeanul se prezintă la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău, unde depune o solicitare în scris în care se precizează numele adresa si pentru ce solicită adeverinţa.

Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter

Ridicarea adeverinței

Timpul de rezolvare a adeverinţelor este de 30 zile.
Adeverința se ridică de la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter

Acte necesare

• cerere
• acei cetăţeni care nu au poziţie de registrul agricol vor completa o declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine teren agricol pe raza comunei Cicârlău şi nici în alte localităţi din ţară, pe care o ataşează cererii
• pentru adeverinţele necesare la evidenţa populaţiei este obligatoriu ca solicitantul sa aibă poziţie de registru agricol (sa deţină teren agricol casa şi anexe).

Unde se depun actele

Actele se depun la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter

Înscrierea în Registrul Agricol

Registrul agricol este document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodariei/exploataţiei agricole, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameistile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice persoană fizică şi juridică ce deţine în proprietate sau în arendă terenuri agricole, terenuri forestiere, animale, păsări şi albine sau de către persoanele juridice care au ca obiect de activitate creşterea animalelor sau cultivarea pământului pe teritoriul comunei Cicârlău.
Solicitarea o poate face capul gospodăriei sau oricare alt membru major din familie.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înscrierea în Registul Agricol se parcurg următorii pași:

Prezentarea la Primăria comunei Cicârlău – Compartiment Agricol – Birou Registru Agricol

Persoana care dorește înscrierea în Registrul Agricol se prezintă la registrul agricol cu actele doveditoare pentru a putea fi înscris în registrul agricol.

Înscrierea în Registrul Agricol

Soluţionarea solicitării se face imediat, odată cu înscrierea datelor în registrul agricol, după care se vizează declaraţia de impunere necesară pentru a fi prezentată de către cetăţean Direcţiei de Venituri, pentru impozitare.

Acte necesare

– actele doveditoare privind proprietatea sau arenda proprietăților enumerate mai sus.

Unde se depun actele

Actele se depun la Compartimentul Agricol – Birou Registru Agricol
Primăria Cicârlău str. Unirii nr. 1 – parter