Anunturi

ANUNȚ – ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

Primarul comunei Cicârlău,  județul Maramureș, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de  27  ianuarie  2023, ora 8 00  ,  în sala de ședințe  a consiliului local  din Cicârlău, str. Unirii, nr. 5, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind  alegerea presedintelui de sedință .
 2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  bugetului local  pe anul 2023 .
 3. Proiect de hotărâre   privind  constituirea si utilizarea  fondului de rezerva  al  Consiliului local Cicarlau.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea retelei scolare pentru anul  scolar 2023-2024.
 5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea unui act adițional.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a masei lemnoase.
 7. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență .
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului  de asistenti personali si a indemnizatiilor lunare pentru anul 2023 .
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care se  stabileste  obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive.pentru anul 2023.
 10. Prezentarea Raportului  privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 .
 11. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNȚ – Închiriere Imobil

Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1, localitatea Cicârlău, județul Maramureș, telefon 0262481002, fax 0262481002, email primariacicarlau@yahoo.com

Închiriază Spațiu în suprafață de 17,34 mp., aparținând domeniului privat al Comunei Cicârlău, înscris în CF număr 53800-C1-U3, număr cadastral 53800-C1-U3 Cicârlău, situat în localitatea Cicârlău, strada Unirii nr. 14 apartamentul 4, în incinta dispensarului uman din localitatea Cicârlău. Închirierea se face în vederea amenajării unui centru de recoltare a analizelor medicale conform HCL nr. 105/20 decembrie 2022.

Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini

Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare la sediul Comunei Cicârlău, strada Unirii nr. 1, localitatea Cicârlău sau prin accesarea paginii de internet: www.primariacicarlau.ro secțiunea anunțuri.

Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1 localitatea Cicârlău, județul Maramureș, tel.: 0262481002 e-mail: primariacicarlau@yahoo.com.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: GRATUIT

Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 16/01/2023, 0ra 12.00

Informații privind ofertele:

Data-limită de depunere a ofertelor: 27/01/2023, 0ra 12.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1 localitatea Cicârlău, județul Maramureș.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30/01/2023, ora 12.00, la sediul U.A.T. Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1 localitatea Cicârlău, județul Maramureș.

Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Maramureș. Municipiul Baia Mare, Palatul Justiției, Bd. Republicii nr.2A Telefon: 0262-218235 – 40, interioare 203, 230 Fax: 0262 – 218209 E-mail: tr-maramures-reg@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 05/01/2023

ACORDARE AJUTOR ÎNCĂLZIRE 2022-2023

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat , precum și:

1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei

– copii după BI-CI;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie;

– alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).

2. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2021 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

– drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);

– indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.

          Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

          – sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;

          – sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;

          – bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;

          – ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;

          – bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;

         – veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;

– sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională

       OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie

3. Acte de proprietate/chirie

 adeverință eliberată de Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscala

4. Factura de la furnizorul de agent termic / gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii. În cazul în care nu există contracte încheiate decât la nivelul asociaţiei de locatari/proprietari se va aduce codul client al asociaţiei.

         Obs. Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit.e din Legea nr.226/2021.

         Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi a fi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceştia susţin creşterea şi educarea acestora.

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecarei luni la compartimentul asistență socială din cadrul primăriei Cicârlău, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitarile primite dupa aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie)

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2021 – martie 2022.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Atenție! În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și/sau alocației pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și solicită unul dintre ajutoare acesta completează formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 1 a  la normele metodologice precum şi documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei .

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune cererea pentru acordarea dreptului.

2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;

3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Cicârlău.

 • Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
 • Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.

PLAFOANE DE ACORDARE:

1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%Conform consumului lunar10
Între 200.1- 32090%Conform consumului lunar10
Între 320.1-44080%Conform consumului lunar10
Între 440.1-56070%Conform consumului lunar10
Între 560.1-68060%Conform consumului lunar10
Între 680.1-92050%Conform consumului lunar10
Între 920.1-104040%Conform consumului lunar10
Între 1040.1-116030%Conform consumului lunar10
Între 1160.1-128020%Conform consumului lunar10
Între 1280.1-138610%Conform consumului lunar10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%Conform consumului lunar10

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

Valoarea maximă de referință – 250 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%25010
Între 200.1- 32090%22510
Între 320.1-44080%20010
Între 440.1-56070%17510
Între 560.1-68060%15010
Între 680.1-92050%12510
Între 920.1-104040%10010
Între 1040.1-116030%7510
Între 1160.1-128020%5010
Între 1280.1-138610%2510

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%2510

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

Valoarea maximă de referință – 500 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%50030 (70)
Între 200.1- 32090%45030 (70)
Între 320.1-44080%40030 (70)
Între 440.1-56070%35030 (70)
Între 560.1-68060%30030 (70)
Între 680.1-92050%25030 (70)
Între 920.1-104040%20030 (70)
Între 1040.1-116030%15030 (70)
Între 1160.1-128020%10030 (70)
Între 1280.1-138610%5030 (70)

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%5030 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%32020
Între 200.1- 32090%28820
Între 320.1-44080%25620
Între 440.1-56070%22420
Între 560.1-68060%19220
Între 680.1-92050%16020
Între 920.1-104040%12820
Între 1040.1-116030%9620
Între 1160.1-128020%6420
Între 1280.1-138610%3220

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%3220

Observație: Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate.

Exemplu: O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei / persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale va beneficia de:

10 lei (suplimentul pentru energie termică) + 10 lei (suplimentul pentru gaze naturale) + 30 lei (suplimentul pentru energie electrică) = 40 lei

Și ajutorul pentru încălzirea locuinței în procent de 100% din consumul propriu de energei termică utilizat.

ANUNȚ – Ședință ordinară C.L. Cicârlău

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convoacă consilierii locali, în sedinta ordinară a  Consiliului local,  în  data de 31 august  2022 , ora 08.00, în sala  de sedinte a Consiliului Local  din Cicârlău , str.  Unirii, nr. 5 , cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect  de hotarare privind  identificarea topografică a unor imobile.

2. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărior de intervenții, a indicatorilor tehnico economici, a Devizului general și a Cheltuielilor suportate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,, Sistem De Alimentare cu apă în Comuna Cicârlău, județul maramureș,,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,, Anghel Saligny ” .

3.  Proiect de hotărâre privind Aprobarea Studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărior de intervenții, a indicatorilor tehnico economici, a Devizului general și a Cheltuielilor suportate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,, .Reabilitare și Modernizare Drumuri și Străzi în Comuna Cicârlău, Județul Maramureș,,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,, Anghel Saligny ”. 

4. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPȘE

ANUNȚ – Închiriere teren

UAT Comuna Cicârlău, CIF 3627374, cu sediul în Cicârlău, strada Unirii nr.1, tel./fax 0262481002, închiriază  suprafața de 3.043 mp., situată în zona carierei Cioncaș, pentru o perioadă de 10 ani

În vederea obținerii documentelor de participare la procedura de închiriere, persoanele interesate se pot adresa la sediul  Primăriei Cicârlău, la numarul de tel./fax 0262481002 sau pe site-ul primariei: ’’www.primariacicarlau.ro” – secțiunea anunțuri.

Documentele de participare la procedura de închiriere (oferta),  se depun până la data de 05.09.2022, ora 12:00 conform cerințelor din caietul de sarcini.

Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 26.08.2022, ora 12.00

În data de  05.09.2022 la sediul Primăriei Cicârlău, ora 13:00 va avea loc ședința  publică de deschidere a ofertelor.

Prețul de pornire al închirierii terenului este stabilit în documentația de atribuire.

Taxa de participare este de 200 lei, iar garanția de participare este de  200 lei.

Persoana de contact Buda Alina, tel 0262481002.