Anunturi

ANUNŢ – Sedința ordinară a Consiliului Local în data de 27 ianuarie 2021

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 27  ianuarie  2021 , ora 8  00 , în sala de sedinte a  consiliului local  cu următorul desfășurător al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta.
 2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea începerii demersurilor pentru Modernizarea Gradinitei Cicarlau, localitatea Cicârlău, judetul Maramures.
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea inceperii demersurilor pentru   actualizarea PUG  al comunei Cicârlău  și a Regulamentului Local de Urbanism.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav și numarul de indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav   pentru anul 2021.
 5. Proiect de hotărâre privind   aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor deosebite  pentru anul 2021.
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în anul 2021 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătoresti definitive.
 7. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica a unui teren.
 8. Proiect de hotărâre privina aprobarea Actului aditional nr. 10/22.12.2020  la contractul de inchiriere nr. 4097/03.12.2010.
 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate exploata în cursul anului 2021.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare ( vânzare ca masă lemnoasă pe picior sau masă lemnoasă fasonată exploatare prin prestări servici – procedura SICAP).
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelulului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări pentru declanşarea procedurii de achiziţie prin SICAP SI   aprobarea preţurilor minime de valorificare prin licitaţie a lemnului fasonat diferenţiat pe specii şi tip de tăiere.
 12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului pentru realizarea proiectului ’’Drumul Maramuresului’’ .
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului de pornire  la licitatie  conform Actului de punere in valoare nr.1744714-SM-27389563.
 14. Prezentarea Raportului  privind  activitatea desfăsurată de  asistenti persoanali  ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul  I I  2020.
 15.  Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNŢ – Ședință ordinară a Consiliului Local în data 23.12.2020

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali ,în sedinta ordinara în  data de 23  decembrie  2020, ora 8  00 , în sala de sedinte a  consiliului local  cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta.
 2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul  2021.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre privind  validarea unei dispozitii si  rectificarea bugetului local pe anul 2020.
 5. Proiect de hotărâre privind  desemnarea  reprezentantiilor consiliului local în Consiliul de Adminsitratie a Scolii Gimnaziale  Cicârlău.
 6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea implementării proiectului :,, Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău,  Judetul Maramures “
 7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului

( UIP) ,, Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in  Comuna Cicarlau, Judetul Maramures”.

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării  transportului cadrelor didactice  si a personalului auxiliar.
 • Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNȚ – Ședință Ordinară 26.11.2020

Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă  ordinară  în data de  26  noiembrie  2020, ora 8 00,  în  Sala de sedinte  a  Consiliului Local Cicârlău  din localitatea Cicârlău, str. Unirii, nr. 5,  cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Cicârlău.
 2. Proiect de hotărâre privind validarea unei dispozitii si rectificarea bugetului local  pe anul 2020 .
 3. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului  comunei Cicârlău în ADI Maramures.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de asistentă juridică.
 5. Proiect de hotărâre privind  reducerea impozitului  pe clădiri   pentru SC FAM COSTIN SRL.
 6. Proiect de hotărâre privind reducerea impozitului pe clădiri pentru SC CORODAN SRL.
 7.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea preturilor  de referintă a masei lemnoase pe picior pentru anul 2021.
 8. Diverse

  PRIMAR

   Sorin  LUPSE   

ANUNȚ – Acordare Ajutor Încălzire

ACTE NECESARE PENTRU ACORDARE AJUTOR ÎNCĂLZIRE

CERERE – DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 • Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau să se menționeze că angajatorul nu acordă tichete de masă;
 • Adeverintă eliberată de compartimentul registru agricol din cadrul primăriei comunei Cicârlău privind suprafața de teren deținută
 • Copii xerox  acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, certificat naștere pentru minori, certificat căsătorie);
 • Cupoane de pensii din luna anterioară depunerii cererii;
 • Cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani din luna anterioară depunerii cererii;
 • Cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar din luna anterioară depunerii cererii;
 • Cupoane alocaţii de stat pentru copii din luna anterioară depunerii cererii;
 • Talon mașină pentru cei care dețin

Orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia se comunica primarului, in termen de 5 zile de la data modificarii, prin depunerea unei noi cereri si declaratii pe propria raspundere.

PRIMAR

SORIN LUPȘE

ANUNȚ – Ședința ordinara din data de 23.09.2020

Consiliul Local al comunei Cicârlău, se convoacă în şedinţă  ordinară  în data de  23 septembrie   2020, ora 8 00,  în  Sala de sedinte  a  Consiliului Local Cicârlău  din localitatea Cicârlău, str. Unirii, nr. 5,  cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

1.  Proiect de hotărâre  privind validarea unor dispozitii si rectificarea bugetului local pe anul 2020 .

2. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  acordării de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru Parohia  ortodoxă Ilba , conform HCL nr. 50 /2017 privind aprobarea Regulametului  privind  stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania .

3.  Proiect de hotarare privind  aprobarea unui contract  de  prestări servicii pentru  asigurarea transportului  elevilor   din  comuna Cicârlău .

4 .Diverse

  PRIMAR    

Sorin  LUPSE