Anunturi

ANUNȚ – Ședință ordinară – 25.03.2024

ANUNŢ

Primarul comunei Cicârlău,  județul Maramureș, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în ședința ordinară a  consiliului local,  în  data de  25 martie    2024, ora 8 00 , în sistem fizic  în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea   presedintelui de sedintă.
 2. Prezentarea Raportului primarului comunei Cicârlău privind situația gestionării bunurilor  pe anul 2023.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico – economice si a indicatorilor  tehnico – economici ai obiectivului de investiții ,,CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CICÂRLĂU,  JUDEȚUL MARAMURES.
 4. Proiect de hotărâre privind încetarea pe cale amiabilă a Contractului  de asociere in participațiune nr.1309/ 23.03.2007 .
 5. Proiect de hotărâre privind decontarea  navetei cadrelor didactice.
 6.  Proiect de hotărâre privind  identificarea topografica a  unor imobile  .
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei alipiri .
 8. Proiect de hotărâre privind  desemnarea membrilor consiliului  local în comisia de evaluare a secretarului general al Comunei Cicârlău .
 9. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNȚ – Ședință ordinară C.L. 8.02.2024

Primarul comunei Cicârlău,  județul Maramureș, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în ședința ordinară a  consiliului local,  în  data de  8 februarie 2024, ora 8 00 , în sistem fizic  în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre  privind alegerea presedintelui de sedintă
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 .
 3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea diminuării nr. cadastral 54217 , aparținând  comunei Cicârlău .
 4. Proiect de hotărâre privind  adoptarea  caietului de sarcini si a contractului pentru activitatea de transfer a deşeurilor municipale, inclusiv deșeuri menajere și similare, altele decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat din zona 1 a jud. Maramureş.
 5. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea revizuirii actelor  statutare ale  Asociației ,,Zona Metropolitană  Baia Mare ”.
 6. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPȘE

ANUNȚ – Ședință Ordinară C.L. 31.01.2023

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în sedinta extraordinară a  consiliului local,  în  data de  31 ianuarie   2024, ora 8 00 , în sistem fizic  în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Prezentarea Raportului primarului comunei Cicârlău privind starea economico socială si de mediu a comunei Cicârlău pe anul 2023.
 2. Prezentarea Raportului  privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023 .
 1. Proiect de hotărâre  privind validarea unor dispozitii ale primarului.
 2. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea unor măsuri salariale pentru  personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicârlău .
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru decontarea navetei   personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicârlău
 4. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență .
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului  de asistenti personali si a indemnizatiilor lunare pentru anul 2024.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care se  stabileste  obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive.pentru anul 2024.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea   volumului de masă lemnoasă care  se va exploata  în anul 2024.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modului de valorificare  a  masei lemnoase ce se va recolta  în anul 2024 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures   
 9. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări  forestiere în vederea declanșării  procedurii de  achizitie prin  SICAP, aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe  specii si tip de taiere si aprobarea  preturilor de referintă  pe specii/ grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente si natura produsului pentru anul de productie  2024  .
 10.   Proiect de hotarare privind acceptarea  unei donatii .
 11. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNȚ – Ședința ordinară a C.L. Cicârlău

ANUNŢ


Primarul comunei Cicârlău, județul Maramureș, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, convocă consilierii locali, în ședința ordinară a consiliului local, în data de 31 octombrie 2023, ora 8:00 , în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă pentru luna octombrie 2023.
2.Proiect de hotărâre privind validarea unei dispoziții si rectificarea bugetului local.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță și a procedurii de comunicare a acestor acte.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren.
6.Diverse


PRIMAR
Sorin LUPȘE

ACORDARE AJUTOR ÎNCĂLZIRE 2023-2024

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat , precum și:

1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei

– copii după BI-CI;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie;

– alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).

2. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2023 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

– drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);

– indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.

          Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

          – sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;

          – sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;

          – bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;

          – ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;

          – bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;

         – veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;

– sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională

       OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie

3. Acte de proprietate/chirie

 adeverință eliberată de Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscala

4. Factura de la furnizorul de agent termic / gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii. În cazul în care nu există contracte încheiate decât la nivelul asociaţiei de locatari/proprietari se va aduce codul client al asociaţiei.

         Obs. Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit.e din Legea nr.226/2021.

         Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi a fi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceştia susţin creşterea şi educarea acestora.

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecarei luni la compartimentul asistență socială din cadrul primăriei Cicârlău, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitarile primite dupa aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie)

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2023 – martie 2024.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Atenție! În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și/sau alocației pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și solicită unul dintre ajutoare acesta completează formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 1 a  la normele metodologice precum şi documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei .

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune cererea pentru acordarea dreptului.

2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;

3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Cicârlău.

 • Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
 • Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.

PLAFOANE DE ACORDARE:

1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%Conform consumului lunar10
Între 200.1- 32090%Conform consumului lunar10
Între 320.1-44080%Conform consumului lunar10
Între 440.1-56070%Conform consumului lunar10
Între 560.1-68060%Conform consumului lunar10
Între 680.1-92050%Conform consumului lunar10
Între 920.1-104040%Conform consumului lunar10
Între 1040.1-116030%Conform consumului lunar10
Între 1160.1-128020%Conform consumului lunar10
Între 1280.1-138610%Conform consumului lunar10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%Conform consumului lunar10

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

Valoarea maximă de referință – 250 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%25010
Între 200.1- 32090%22510
Între 320.1-44080%20010
Între 440.1-56070%17510
Între 560.1-68060%15010
Între 680.1-92050%12510
Între 920.1-104040%10010
Între 1040.1-116030%7510
Între 1160.1-128020%5010
Între 1280.1-138610%2510

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%2510

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

Valoarea maximă de referință – 500 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%50030 (70)
Între 200.1- 32090%45030 (70)
Între 320.1-44080%40030 (70)
Între 440.1-56070%35030 (70)
Între 560.1-68060%30030 (70)
Între 680.1-92050%25030 (70)
Între 920.1-104040%20030 (70)
Între 1040.1-116030%15030 (70)
Între 1160.1-128020%10030 (70)
Între 1280.1-138610%5030 (70)

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%5030 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%32020
Între 200.1- 32090%28820
Între 320.1-44080%25620
Între 440.1-56070%22420
Între 560.1-68060%19220
Între 680.1-92050%16020
Între 920.1-104040%12820
Între 1040.1-116030%9620
Între 1160.1-128020%6420
Între 1280.1-138610%3220

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%3220

Observație: Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate.

Exemplu: O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei / persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale va beneficia de:

10 lei (suplimentul pentru energie termică) + 10 lei (suplimentul pentru gaze naturale) + 30 lei (suplimentul pentru energie electrică) = 40 lei

Și ajutorul pentru încălzirea locuinței în procent de 100% din consumul propriu de energei termică utilizat.