Anunturi

ACORDARE AJUTOR ÎNCĂLZIRE 2021-2022

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat , precum și:

1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei

– copii după BI-CI;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie;

– alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).

2. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2021 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

– drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);

– indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.

          Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

          – sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;

          – sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;

          – bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;

          – ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;

          – bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;

         – veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;

– sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională

       OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie

3. Acte de proprietate/chirie

 adeverință eliberată de Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscala

4. Factura de la furnizorul de agent termic / gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii. În cazul în care nu există contracte încheiate decât la nivelul asociaţiei de locatari/proprietari se va aduce codul client al asociaţiei.

         Obs. Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit.e din Legea nr.226/2021.

         Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi a fi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceştia susţin creşterea şi educarea acestora.

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecarei luni la compartimentul asistență socială din cadrul primăriei Cicârlău, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitarile primite dupa aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie)

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2021 – martie 2022.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Atenție! În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și/sau alocației pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și solicită unul dintre ajutoare acesta completează formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 1 a  la normele metodologice precum şi documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei .

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune cererea pentru acordarea dreptului.

2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;

3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Cicârlău.

 • Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
 • Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.

PLAFOANE DE ACORDARE:

1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%Conform consumului lunar10
Între 200.1- 32090%Conform consumului lunar10
Între 320.1-44080%Conform consumului lunar10
Între 440.1-56070%Conform consumului lunar10
Între 560.1-68060%Conform consumului lunar10
Între 680.1-92050%Conform consumului lunar10
Între 920.1-104040%Conform consumului lunar10
Între 1040.1-116030%Conform consumului lunar10
Între 1160.1-128020%Conform consumului lunar10
Între 1280.1-138610%Conform consumului lunar10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%Conform consumului lunar10

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

Valoarea maximă de referință – 250 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%25010
Între 200.1- 32090%22510
Între 320.1-44080%20010
Între 440.1-56070%17510
Între 560.1-68060%15010
Între 680.1-92050%12510
Între 920.1-104040%10010
Între 1040.1-116030%7510
Între 1160.1-128020%5010
Între 1280.1-138610%2510

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%2510

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

Valoarea maximă de referință – 500 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%50030 (70)
Între 200.1- 32090%45030 (70)
Între 320.1-44080%40030 (70)
Între 440.1-56070%35030 (70)
Între 560.1-68060%30030 (70)
Între 680.1-92050%25030 (70)
Între 920.1-104040%20030 (70)
Între 1040.1-116030%15030 (70)
Între 1160.1-128020%10030 (70)
Între 1280.1-138610%5030 (70)

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%5030 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%32020
Între 200.1- 32090%28820
Între 320.1-44080%25620
Între 440.1-56070%22420
Între 560.1-68060%19220
Între 680.1-92050%16020
Între 920.1-104040%12820
Între 1040.1-116030%9620
Între 1160.1-128020%6420
Între 1280.1-138610%3220

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%3220

Observație: Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate.

Exemplu: O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei / persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale va beneficia de:

10 lei (suplimentul pentru energie termică) + 10 lei (suplimentul pentru gaze naturale) + 30 lei (suplimentul pentru energie electrică) = 40 lei

Și ajutorul pentru încălzirea locuinței în procent de 100% din consumul propriu de energei termică utilizat.

ANUNȚ – Sedință EXTRAORDINARĂ a C.L. Cicârlău

ANUNŢ

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta extraordinară în  data de 7  octombrie  2021, ora 800  , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
 2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea   demarării procedurilor pentru  punerea in functiune a conductelor de gaz din localitatea Ilba .
 3.  Proiect de hotărâre  privind   aprobarea începerii demersurilor pentru  extinderea  retelei de   gaz   din localitatea Ilba .
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  actelor aditionale nr. 1 si nr. 2 la contractul de lucrări  nr. 4091/2021.
 5. Proiect de hotărâre privind  completarea  HCL nr. 50/2021.
 6. Proiect de hotărâre privind  completarea HCL nr. 51/2021.
 7. Proiect de hotărâre privind   aprobarea rectificării  CF/ Nr. cadastral  nr. 50896 Cicârlău, în sensul  înscrierii definitive a dreptului de proprietate în favoarea comunei Cicârlău .

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNT – Convocare C.L. în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta extraordinara în  data de 17 septembrie   2021, ora 7  30 , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea inceperii  demersurilor pentru Modernizarea Gradinitei  din localitatea Cicarlau , judetul Maramures.

PRIMAR

Sorin LUPSE

COLECTARE DEȘEURI ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE

SEINI și CICÂRLĂU | MARAMUREȘ: 17-18 SEPTEMBRIE 2021, COLECTARE Deşeuri Electrice şi Electrocasnice.
Vineri și sâmbătă, perioada 17-18.09.2021, în orașul SEINI și Comuna Cicârlău se va desfășura acțiunea de colectare a deșeurilor de echipamente electrice, electronice și electrocasnice!
Primăria Seini și Primăria Cicârlău împreună cu TGP – The Green Project pun la dispoziția cetățenilor un serviciu GRATUIT de colectare de la domiciliu sau de la sediul instituțiilor/firmelor a deșeurilor electrice,
electronice și electrocasnice, în baza unei programări prealabile apelând
nr. de telefon 0720 811 640 sau accesand thegreenproject.ro/comanda
Serviciul se adresează atât gospodăriilor individuale, cât și instituțiilor și firmelor private.
Pentru deșeurile electrice grele, voluminoase predate la mașina de colectare se pot primi TICHETE VALORICE de cumpărături.
Vineri și sâmbătă se va colecta la mașina de colectare care va circula prin toate localitățile aparținătoare orașului Seini – Săbişa, Viile Apei si Comunei Cicârlău: Bârgău, Ilba, Handalu-Ilbei
Ce înseamnă DEEE?
Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile, corpuri de iluminat, care nu mai sunt utilizate, intră în categoria DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice) și trebuie reciclate. Practic colectăm și reciclăm aproape tot ce se bagă în priză sau funcționează cu baterii.
O campanie de mediu organizată de PRIMĂRIA SEINI și PRIMĂRIA CICÂRLAU în parteneriat cu TGP – The Green Project, Asociatiei RoRec si ECO POSITIVE S.A.

ANUNȚ – Ședința extraordinară a C.L. Cicârlău din data de 10.09.2021

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta extraordinara în  data de 10 septembrie   2021, ora  730 , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
 2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea darii in administrare a  echipamentelor  IT care  fac obiectul proiectului ,, Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Cicarlau, Judetul Maramures ”
 3. Proiect de hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantilor Consiliului local Cicârlău in   Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Cicârlau .
 4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Contractului  de prestări  servicii nr.  5347/09.09.2021  privind asigurarea transportului elevilor Scolii Gimnaziale Cicarlau.

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNŢ- Sedinta ordinara a Consiliului Local Cicarlau din data de 31.08.2021

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în data de 31 august  2021, ora 8  00 , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
 2. Proiect de hotărâre  privind   trecrea din domeniul public al Comunei Cicârlău în domeniul privat al comunei Cicârlău a terenului în suprafață de 6454 mp, situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlău, județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 51566 Cicârlău, Nr. cadastral 51566  
 3. Proiect de hotărâre  privind   trecrea din domeniul public al Comunei Cicârlău în domeniul privat al comunei Cicârlău a terenului în suprafață de 6000 mp, situat în localitatea Handalu Ilbei, Strada Florilor, Nr. 11, comuna Cicarlău, județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 54012 Cicârlău, Nr. cadastral 
 4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea începerii demersurilor pentru concesionarea/închirierea/vânzarea terenului aferent careierei de piatra situat în localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 54491 Cicârlău, Nr. topo  1324/2, 1325/1, 1389/1/1, 1389/2/1 Ilba
 5. Proiect de hotărâre privind   modificarea HCL nr. 61/31.08.2020
 6. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Cicârlău pe anul 2021
 7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali
 8. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNȚ – Ședința ordinară a Consiliului Local Cicârlău din 30.07.2021

ANUNŢ

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 30 iulie   2021, ora 8  00 ,  în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau  , situată în comuna Cicarlau, satul Cicarlau, str. Unirii, nr. 5,   cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
 2. Proiect de hotărâre privind  validarea unei dispozitii si  aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021  .
 3. Proiect de hotărâre privind  decontarea transportului cadrelor didactice si a personalului auxiliar.
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii  prin încredintare directă   a terenului în suprafată de 6454  mp,identificat prin  CF nr. 515666,  situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlau , proprietate publica  a comunei.
 5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  începerii demersurilor pentru concesionarea  Carierei Cornis Ilba.
 6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea începerii demersurilor pentru concesionarea  unui teren , proprietate publică a comunei. 
 7. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE