Anunturi

ANUNȚ – Ședința ordinară a C.L. Cicârlău

ANUNŢ


Primarul comunei Cicârlău, județul Maramureș, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, convocă consilierii locali, în ședința ordinară a consiliului local, în data de 31 octombrie 2023, ora 8:00 , în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă pentru luna octombrie 2023.
2.Proiect de hotărâre privind validarea unei dispoziții si rectificarea bugetului local.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță și a procedurii de comunicare a acestor acte.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren.
6.Diverse


PRIMAR
Sorin LUPȘE

ACORDARE AJUTOR ÎNCĂLZIRE 2023-2024

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat , precum și:

1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei

– copii după BI-CI;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie;

– alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).

2. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2023 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

– drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);

– indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.

          Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

          – sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;

          – sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;

          – bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;

          – ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;

          – bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;

         – veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;

– sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională

       OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie

3. Acte de proprietate/chirie

 adeverință eliberată de Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primăriei Cicârlău, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscala

4. Factura de la furnizorul de agent termic / gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii. În cazul în care nu există contracte încheiate decât la nivelul asociaţiei de locatari/proprietari se va aduce codul client al asociaţiei.

         Obs. Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit.e din Legea nr.226/2021.

         Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi a fi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceştia susţin creşterea şi educarea acestora.

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecarei luni la compartimentul asistență socială din cadrul primăriei Cicârlău, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitarile primite dupa aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie)

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2023 – martie 2024.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Atenție! În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și/sau alocației pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și solicită unul dintre ajutoare acesta completează formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 1 a  la normele metodologice precum şi documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei .

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune cererea pentru acordarea dreptului.

2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;

3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Cicârlău.

 • Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
 • Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.

PLAFOANE DE ACORDARE:

1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%Conform consumului lunar10
Între 200.1- 32090%Conform consumului lunar10
Între 320.1-44080%Conform consumului lunar10
Între 440.1-56070%Conform consumului lunar10
Între 560.1-68060%Conform consumului lunar10
Între 680.1-92050%Conform consumului lunar10
Între 920.1-104040%Conform consumului lunar10
Între 1040.1-116030%Conform consumului lunar10
Între 1160.1-128020%Conform consumului lunar10
Între 1280.1-138610%Conform consumului lunar10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%Conform consumului lunar10

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

Valoarea maximă de referință – 250 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%25010
Între 200.1- 32090%22510
Între 320.1-44080%20010
Între 440.1-56070%17510
Între 560.1-68060%15010
Între 680.1-92050%12510
Între 920.1-104040%10010
Între 1040.1-116030%7510
Între 1160.1-128020%5010
Între 1280.1-138610%2510

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%2510

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

Valoarea maximă de referință – 500 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%50030 (70)
Între 200.1- 32090%45030 (70)
Între 320.1-44080%40030 (70)
Între 440.1-56070%35030 (70)
Între 560.1-68060%30030 (70)
Între 680.1-92050%25030 (70)
Între 920.1-104040%20030 (70)
Între 1040.1-116030%15030 (70)
Între 1160.1-128020%10030 (70)
Între 1280.1-138610%5030 (70)

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%5030 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200100%32020
Între 200.1- 32090%28820
Între 320.1-44080%25620
Între 440.1-56070%22420
Între 560.1-68060%19220
Între 680.1-92050%16020
Între 920.1-104040%12820
Între 1040.1-116030%9620
Între 1160.1-128020%6420
Între 1280.1-138610%3220

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)Compensare procentuală (%)Ajutor maxim (lei)Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386.1 – 205310%3220

Observație: Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate.

Exemplu: O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei / persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale va beneficia de:

10 lei (suplimentul pentru energie termică) + 10 lei (suplimentul pentru gaze naturale) + 30 lei (suplimentul pentru energie electrică) = 40 lei

Și ajutorul pentru încălzirea locuinței în procent de 100% din consumul propriu de energei termică utilizat.

ANUNȚ – ȘEDINȚĂ ORDINARĂ C.L.

ANUNȚ

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,   convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de 29   august   2023, ora 800 ,   în sala de ședințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august  2023
 2. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local.
 3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  vanzarii unei cote de teren din Nr. Cadastral 51140 Cicarlau.
 4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  vanzarii unei cote de teren din  Nr. Cadastral 51140 Cicarlau .
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vanzării unui imobil- teren .
 6. Proiect de hătărâre  privind privind acordarea unui mandat pentru aprobarea modificării /completării Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş şi aprobarea formei actualizate a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrata a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş.
 7. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local.
 8. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPȘE

ANUNȚ – Închiriere pășuni

Primaria comunei Cicarlau, CIF 3627374, cu sediul in Cicarlau, strada Unirii,nr.1,tel/fax 0262-481002, inchiriaza  suprafata de 54.20 ha(impartita in 2 loturi in Handalu Ilbei si zona Valea Mare -satul Pustiu,Cicarlau), pentru o perioada de 7 ani

 • In vederea obtinerii documentelor de participare la procedura de inchiriere, persoanele interesate  se pot adresa  la sediul  Primariei Cicarlau sau la numarul de tel/fax 0262-481002 sau pe site-ul primariei:’’primariacicarlau.ro”
 • Documentele de participare la procedura de inchiriere(oferta)  se depun pina la data de 16.08.2023,ora 12.00 conform cerintelor din caietul de sarcini.
 • In data de  16.08.2023 la sediul Primariei Cicarlau,ora13.00 va avea loc sedinta  publica de deschidere a ofertelor.
 • Pretul de pornire a inchirierii pasunii este stabilit in documentatia de atribuire pentru fiecare trup de  pasune.
 • Persoana de contact Ghigeanu Irinel,tel 0262-481002

ANUNȚ – ȘEDINȚĂ ORDINARA A COLNSILIULUI LOCAL

ANUNŢ

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de 31 iulie  2023, ora 08.00,  în  Sala de sedințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2023
 2.  modificarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Cicârlău
 3. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

ANUNȚ – Eliberare T.P. terenuri ce nu au fost inscrise în C.A.P.

A N U N T,

In vederea reconstiruirii dreptului de proprietate si eliberarea titlurilor de proprietate aupra terenurilor situate pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale a Comunei Cicarlau, in conformitate cu prevederilor  art. 27 alin (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata cu modificarile si comletarile ulterioare, astfel cum acest articol a fost modificat prin Legea nr. 123/2023 repectiv PENTRU TERENURILE CARE NU AU FOST INSCRISE IN COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE, detinatorii sau mostenitorii acestor terenuri pot depune cereri , in vederea eliberarii titlurilor de proprietate, in urmatoarele conditii :

 1. Detinatorii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judetene emiterea titlului de proprietate in conditiile prezentei legi, astfel:

            a) daca detinatorii sau mostenitorii acestora figureaza cu terenul in registrele agricole sau registrele cadastrale si in evidentele fiscale;
            b) pentru terenul in cauza nu a fost deschisa carte funciara in baza Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
            c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de catre alte persoane si nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

            – termenul limita de depunere a cererilor, este de 16.Nov.2023.

            – dosarele se depun la Comisia Locala de Fond Funciar Cicarlau,

            Cererea tip precum si actele doveditoare necesare se gasesc pe site ul Primariei Cicarlau sau la Compartimentul Agricol.

     PRIMAR                                                                     Secretar  General al comunei  Cicarlau

  Sorin LUPSE                                                                                 Georgela POP

ANUNȚ- Ședință ordinară C.L. Cicârlău

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ, cu modificările si completările ulterioare, convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de 27 aprilie    2023  , ora 8 00,  în  sistem fizic, în sala de sedinte a consiliului local, str. Unirii nr. 5, localitatea Cicarlau,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind  alegerea presedintelui de sedință.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercitiului bugetar pe anul 2022.
 3. Proiect de  hotărâre privind  declararea  de utilitate publică   a unui teren   în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol.
 4.  Proiect de hotărâre  privind modificarea  HCL nr.8/2018 pentru   stabilirea   consumului lunar de carburanti  pentru autovechiculele care deservesc parcul auto al Primariei comunei Cicârlău.
 5. Proiect de hotărâre  privind stabilirea unor masuri  cu privire la salariile  de bază pentru functionarii publici si  personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cicârlău  și a institutiilor din subordine.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea participãrii Comunei  Cicârlau, Județul Maramureş la  Parteneriatul LEADER cu denumirea Grupul de Acţiune Localã Maramureș Vest – GALMMV.
 7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale  consilierilor locali pentru anul 2022.
 8. Prezentarea   rezultatului financiar   al administrării pădurii comunale pe anul 2022.
 9. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE