Înregistrarea nașterii- eliberarea certificatului de naștere

Serviciul se ocupă de înregistrarea nașterii copilului și eliberarea certificatului de naștere.

Cine poate solicita acest serviciu

Eliberarea certificatului de naștere se face doar unuia dintre părinți, iar în cazul recunoașterii voluntare, doar persoanei care face recunoașterea.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea nașterii și eliberarea certificatului de naștere se parcurg următorii pași:

Obţinerea certificatului constatator de la maternitate

Pentru a se putea înregistra nașterea, trebuie făcută mai întâi declararea nașterii, care se face în maternitatea unde s-a născut copilul în termen de maxim trei zile de la naștere, astfel obținandu-se certificatul medical constatator al nașterii.

Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

Termenul pentru declararea nașterii copilului la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare este de:
– 30 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;
– 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;
– 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.
Înregistrarea tardivă a naşterii copilului după implinirea termenului legal de 30 zile a fost stabilită în competenţa primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.
În situația în care este depășit termenul de 30 zile, pe lângă actele enumerate mai jos se va completa o cerere tip.

Ridicarea certificatului de naştere de la Compartimentul Stare Civilă

Eliberarea certificatului de naștere se face în termen de 7 – 15 zile de la data depunerii actelor.

Acte necesare

• certificatul medical constatator al nașterii – corect întocmit;
• actele de identitate ale părinților copilului (valabile), în original și copii;
• declararea naşterii copilului se face și în lipsa actului de identitate al mamei pe baza documentelor prevăzute la art. 14, indice 1, alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionăm că documentul întocmit de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea trebuie să certifice identitatea mamei şi să fie însoţit de o fotocopie a formularului – declaraţie prevăzută în anexa la H.G. nr 1.103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administarţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare.
• certificatele de naștere ale părinților, original și copie (dacă părinții nu sunt căsătoriți);
• certificatul de căsătorie al părinților, original și copie;
• declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei
• certificatul de naștere al mamei, în cazul unui copil nerecunoscut, în original și copie;
• naşterea copilului se înregistrează în registrele de stare civilă şi în cazul în care mama nu are act de naştere întocmit, în condiţiile art. 14, indice1, alin. (4) şi art. 21, indice 1, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
• livret de familie pentru părinții care au domiciliul în Baia Mare.

În cazul nașterii unui copil, când mama nu este căsătorită și copilul este recunoscut de tata, aceștia vor semna o declarație pe proprie răspundere în fața ofițerului de stare civilă. (declarație recunoaștere copil – Anexa 41)
În cazul în care copilul este recunoscut de o persoană, cetățean străin, acesta va prezenta în mod obligatoriu declarația de recunoaștere dată în fața notarului public român.

Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea certificatului de naștere se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Baia Mare – Starea Civilă
Locație: str. Minerilor nr.11

Informații despre copiii născuți în străinătate.
În cazul copilului născut în străinătate, cu cel puţin un părinte cetăţean român, acesta obţine cetăţenia română la data naşterii, chiar dacă, potrivit legii statului în care s-a născut, obţine şi cetăţenia acestui stat. Pentru a putea produce efecte, inclusiv în ceea ce priveşte cetăţenia, naşterea trebuie înregistrată la ambasada sau consulatul român din ţara în care s-a produs. Certificatul de naştere românesc se eliberează direct de ambasada sau consulatul la care a fost înregistrată cererea.