Înregistrarea căsătoriei

Pentru a putea fi oficiată căsătoria civilă e nevoie de întocmirea unui dosar de către viitorii soți, iar după ceremonie cuplul primește un certificat de căsătorie.

Cine poate solicita acest serviciu

În vederea încheierii căsătoriei la Primaria Cicârlău – în mod obligatoriu domiciliul unuia dintre soți trebuie să fie în comuna Cicârlău, sau să aibă reşedință de Cicârlău.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea căsătoriei se parcurg următorii pași:

Depunerea actelor pentru căsătorie la sediul Compartimentului S.P.C.L.E.P.

Toate aceste documente se depun cu minimum 10 zile înainte de data oficierii și nu mai mult de 14 zile, incluzând data depunerii actelor și data oficierii.
Ex. Pentru oficierea căsătoriei în data de 12.02.2012 sunt valabile prenupțiale eliberate cu data de 31.01.2012, ultima zi pentru depunerea actelor fiind 3.02.2012

În momentul preluării dosarului, se face programarea oficierii căsătoriei, cerificatul de căsătorie fiind predat cuplului la terminarea ceremoniei.

Nu se percep taxe de urgenţă !

Oficierea căsătoriei şi obţinerea certificatului de căsătorie

Oficierea căsătoriei, se face în mod obligatoriu în prezența a 2 martori.
La încheierea căsătoriei se vor prezenta în mod obligatoriu viitorii soți, având asupra lor buletinele (carțile) de identitate și 2 persoane în calitate de martori, care de asemenea trebuie să prezinte actele de identitate.
Pentru încheierea căsătoriei cu un cetăţean străin este obligatoriu prezența unui traducator autorizat dacă nu este cunoscător al limbii române. Dacă cetățeanul străin este cunoscator al limbii române, va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens, dată în fața notarului public român.

Acte necesare

• act de identitate în original şi copie;
• certificatul de naştere în original şi copie;
• certificatul medical prenupţial* – care să cuprindă în mod expres menţiunea „SE POATE CĂSĂTORI” (se obţine de la Centrul de Planificare Familială sau medicul de familie cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei)
• declaraţie căsătorie – Anexa 27
• documente, în original şi în copii, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Pentru cetățeanul străin:
• certificat prenupțial;
• certificat de naștere (în original cu apostila dacă se impune) în copie autentificată de un notar public român sau străin cu apostila;
• traducere în limba română a certificatului de naştere, autentificată de un notar public român;
• dovada eliberată de misiunea diplomatică în România, a statului al carui cetățean este solicitantul din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România;
• copie fila de pașaport cu foto;
• declaraţie notarială, dacă este cunoscator de limba romană.

EXCEPŢIE fac cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate sau convenţii care pot prezenta documente eliberate de autoritațile competente din țările respective (certificate de capacitate matrimonială) în original și traducere în limba română autentificată de un notar public român (ex: Austria, Ungaria, Albania, Israel, Germania, R. Moldova)
O altă EXCEPŢIE o reprezintă cetațenii străini, ai caror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul României. În acest caz, aceștia vor depune o declarație pe proprie răspundere dată în faţa notarului public român, privind îndeplinirea condițiilor de fond, în vederea încheierii căsătoriei, împreună cu celelalte documente menționate mai sus.

Unde se depun actele

Preluarea actelor şi eliberarea certificatului de căsătorie se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Cicârlău – Starea Civilă
Locație: str. Unirii, nr. 5