Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmește la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul.

Cine poate solicita acest serviciu

Acest serviciu poate fi solicitat de membrii familiei decedatului. Dacă aceștia lipsesc, se poate face de către vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea decesului unei persoane se vor parcurge următorii pași:

Obţinerea certificatului medical constatator al decesului

Certificatul medical constatator al decesului se obține de la unitatea sanitară sau medicul de familie care a constatat decesul.
Certificatul medical constatator trebuie obținut in maxim 3 zile din momentul decesului.
În situația în care se depășește acest termen, se va completa și o cerere înregistrare deces în care se specifică motivele întârzierii, precum şi o dovadă de la Procuratură.

Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

Declarantul va depune actele la Compartimentul S.P.C.L.E.P. – Stare Civilă.

Ridicarea adeverinţei de înhumare şi a certificatului de deces

Certificatul de deces se eliberează în aceeaşi zi excepţie fiind atunci când declarantul nu poate prezenta actele de naştere şi căsătorie ale decedatului(ei).

Pentru a se putea face înhumarea sau incinerarea persoanei decedate, se va elibera de către Starea Civilă o adeverință ce se reţine de către administraţia cimitirului/crematoriului.

Acte necesare

• certificat medical constatator al decesului, corect întocmit;
• actul de identitate al persoanei decedate în original;
• certificatele de naștere și căsătorie (sentința de divorț) ale persoanei decedate, în original și copie;
În situația în care nu se poate prezenta actul de identitate al persoanei decedate și/sau certificatele de naștere/căsătorie se va completa Declarația lipsă acte decedat.

EXCEPTIE o reprezinta decesul datorat unei sinucideri, accident sau orice fel de moarte violentă, precum și în cazul găsirii unui cadavru, situație în care declarația se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului.
În mod obligatoriu în aceste cazuri se impune o dovadă eliberată de Procuratură.
Dacă decedatul a avut ultimul domiciliu în Cicârlău, persoana care anunță decesul poate solicita totodată deschiderea succesiunii prin completarea unei declarații pe proprie raspundere (Anexa 24), conform reglementarilor legale în vigoare.

• de asemenea persoana care declară decesul, va avea asupra sa buletinul (cartea) de identitate, în original și copie.

Unde se depun actele

Preluarea actelor și eliberarea certificatului de deces se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Cicârlău – Starea Civilă
Locație: str. Unirii nr.5