Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Nr. HotarâreData adoptăriiLa ce se referă
1.21.01.2020pentru validarea Dispoziției primarului nr. 2/2020
2.21.01.2020privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav și a numarului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2020
3.21.01.2020privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor deosebite
4.21.01.2020privind aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în anul 2020 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive
5.21.01.2020privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă cu un cabinet de avocatură /avocat specializat pe procese penale care să reprezinte interesele Primarului comunei Cicârlău în dosarul penal nr.14888/182/2019 al Judecătoriei Baia Mare
6.21.01.2020privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău , judetul Maramures
7. 21.01.2020privind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol la nivelul Primariei Comunei Cicârlău în perioada 2020-2024
8.21.01.2020privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Comuna Cicârlău și SGA Maramureș
9.11.02.2020privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
10.11.02.2020privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local pe anul 2020
11.11.02.2020privind aprobarea retragerii documentatiei pentru proiectul ,, Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures, depus în vederea obtinerii finantării prin Fondul de Dezvoltare de Investitii
12.11.02.2020privind darea în administrarea Scolii Gimnaziale Cicârlău a Grădinitei cu program normal din localitatea Ilba si a terenului aferent
13.11.02.2020privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures
14.11.02.2020privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures
15.11.02.2020privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior pentru anul 2020, aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări pentru declansarea procedurii de achizitie prin SICAP si aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe specii si tip de taiere.
16.11.02.2020Privind modificarea solutiilor tehnice si modificarea valorii proiectului ,,Înfiintare si dotare Gradinită în localitatea Ilba , comuna Cicârlău, judetul Maramures”.
17.19.03.2020privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020
18.19.03.2020pentru aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019
19.19.03.2020privind aprobarea realizării în cofinatare cu DELGAZ GRID a obiectivului de investitii ,,Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures ”
20.19.03.2020privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Centru multifunctional pentru copii si tineret Cicârlău Vii ”
21.19.03.2020privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Cresterea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale prin lărgire strada Pompelor în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
22.19.03.2020privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Reabilitare termică fatade si modificare acces principal la sediu administrativ – primarie”
23.19.03.2020privind aprobarea Contractului de prestări servicii nr. 875/11.02.2020 pentru elaborarea Studiilor de fundamentare aferente Planului Urbanistic General al comunei Cicârlău
24.19.03.2020privind aprobarea Contractului de prestări servicii nr. 1246 /27.02.2020 pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pe Valea Teilor si Valea Porcului din localitatea, judetul Maramures
25.19.03.2020privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe anul 2020
26.19.03.2020privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău, judetul Maramures
27.19.03.2020privind identificarea topografică a unui drum de exploatatie
28.28.04.2020rivind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Cicârlău
29.28.04.2020privind aprobarea achiziționării de produse necesare prevenirii răspândirii infecției cu Covid 19 în rândul populației
30.28.04.2020privind validarea dispozitiei Primarului comunei Cicârlău nr. 78/2020
31.28.04.2020privind exprimarea acordului cu privire la operatiunile de dezlipire și reapartamentare pentru terenul și constructia situate în localitatea Cicârlău, Nr. 745, comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscrise în Cartea Funciară nr. 50309 Cicârlău, Nr cadastral 50 309 și în Cartea Funciară nr. 50308 Cicârlău, Nr cadastral 50308
32.28.04.2020privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici în cadrul Proiectului „Amenajare Alei Pietonale și Reabilitare Sediu Administrativ – Primărie Comuna Cicârlău”
33.28.04.2020privind aprobarea lucrarilor necesare pentru indepartarea vegetatiei si a arborilor care afecteaza liniile de electricitate in comuna Cicârlău
34.28.04.2020privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020
35.11.05.2020privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a Creditelor Rurale(FGCR) și plata comisionului aferent datorat în vederea garantării avansului pentru Proiectul ,,Înființare și dotare Grădiniță în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău, județul Maramureș ’’
36.11.05.2020privind aprobarea preturilor de valorificare a masei lemoase, proprietatea comunei Cicârlău
37.28.05.2020privind identificarea topografică a unor străzi comunale
38.28.05.2020privind scutirea de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire a domnului Miclăus Paul
39.28.05.2020privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat ,, servicii de silvomediu, servicii climatice so conservarea pădurilor ” aferentă Măsurii 15 si desemnarea reprezentantului legal in relatia cu APIA Maramures
40.24.06.2020privind modificarea HCL nr. 54/2019 pentru aprobarea scoaterii din fondul forestier a unei suprafete de teren cu defrișare – extindere carieră andezit Ilba II
41.24.06.2020privind rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii pe anul 2020
42.24.06.2020privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile decembrie 2019 , ianuarie- februarie 2020 pentru cadrele didactice si personalul auxiliar care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnazila Cicârlău
43.24.06.2020privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă cu un cabinet de avocatură /avocat specializat care să reprezinte interesele comunei Cicârlău în dosarul civil nr.1838/182/2020 al Judecătoriei Baia Mare
44.24.06.2020privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii :
,, Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
45.24.06.2020privind acceptarea ofertei de donatie a unor terenuri
46.07.07.2020privind instrumentarea proiectului: MODERNIZARE REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATUL CICÂRLĂU, JUD. MARAMUREȘ cu finantare prin  fonduri publice nerambursabile obtinute  prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.
47.07.07.2020privind aprobarea realizării obiectivului ,,Lucrari de intretinere prin frezare si asfaltare cu mixtura asfaltica BA 16 din agregate de cariera a  DC 102 Handalu-Ilbei  din comuna Cicârlău, judetul Maramures
48.07.07.2020Privind identificarea topografică a unei  străzi comunale
49.07.07.2020privind aprobarea  realizării obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare strada Vasile Lucaciu din localitatea Cicârlău, judetul Maramureș”
50.30.07.2020privind aprobarea modificărilor tehnice si economice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii : ,, Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
51.30.07.2020privind validarea dispozitiei primarului comunei nr.103/2020
52.30.07.2020privind prelungirea valabilitatii PUG al comunei Cicârlău , judetul Maramures
53.30.07.2020privind constituirea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei Cicârlău , judetul Maramures
54.30.07.2020privind stabilirea perioadei pentru inventarierea anuală a domeniului public si privat al comunei Cicârlău , judetul Maramures
55.30.07.2020privind stadiul de inscriere a datelor în Registrul agricol pe trim I si II 2020, aprobarea Programului de masuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol si aprobarea modelului de invitatie ale persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
56.30.07.2020privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Cicîrlău
57.20.08.2020 privind rectificarea bugetului local
58.20.08.2020privind aprobarea modificarilor tehnice proiect Gaz Ilba
60.31.08.2020privind acordare sprijin financiar biserici
61.31.08.2020privind aprobare încheiere act adițional cu Hea Indart
62.23.09.2020privind validarea dispozitiilor primarului comunei nr. 126 si 127/2020 
63.23.09.2020privind acordarea unui sprijin financiar Parohia Ortodoxă Ilba
64.23.09.2020privind încheierea unui contract de prestări servicii
65.19.10.2020privind aprobarea depunerii proiectului privind achizitionarea echipamentelor IT (tablete elevi)
66.19.10.2020privind aprobarea componenței comisiei de implementare proiect IT
67.16.11.2020privind alegerea presedintelui de sedință, luna noiembrie
68.16.11.2020privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Cicârlău
69.16.11.2020privind alegerea viceprimarului comunei
70.16.11.2020privind aprobarea prețului pentru masa lemnoasă
71.16.11.2020privind aprobarea modificării domeniului public al comunei