ANUNȚ- Ședință ordinară C.L. Cicârlău

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ, cu modificările si completările ulterioare, convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de 27 aprilie    2023  , ora 8 00,  în  sistem fizic, în sala de sedinte a consiliului local, str. Unirii nr. 5, localitatea Cicarlau,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind  alegerea presedintelui de sedință.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercitiului bugetar pe anul 2022.
  3. Proiect de  hotărâre privind  declararea  de utilitate publică   a unui teren   în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol.
  4.  Proiect de hotărâre  privind modificarea  HCL nr.8/2018 pentru   stabilirea   consumului lunar de carburanti  pentru autovechiculele care deservesc parcul auto al Primariei comunei Cicârlău.
  5. Proiect de hotărâre  privind stabilirea unor masuri  cu privire la salariile  de bază pentru functionarii publici si  personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cicârlău  și a institutiilor din subordine.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea participãrii Comunei  Cicârlau, Județul Maramureş la  Parteneriatul LEADER cu denumirea Grupul de Acţiune Localã Maramureș Vest – GALMMV.
  7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale  consilierilor locali pentru anul 2022.
  8. Prezentarea   rezultatului financiar   al administrării pădurii comunale pe anul 2022.
  9. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE