Hotărâri 2020

 • HOTĂRÂREA nr. 90 din 23.12.2020 privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de închiriere nr.149/11.01.2019
 • HOTĂRÂREA nr. 89 din 23.12.2020 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe
  raza Comunei Cicârlău pentru anul școlar 2021 – 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 88 din 23.12.2020 privind aprobarea modificărilor tehnice si economice apărute pe parcursul realizării obiectivului de investitii ,,Modernizare si asfaltare strada Vasile Lucaciu din localitatea Cicârlău, judetul Maramures”
 • HOTĂRÂREA nr. 87 din 23.12.2020 privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii: ,,Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
 • HOTĂRÂREA nr. 86 din 23.12.2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru luna septembrie, octombrie, noiembrie 2020 pentru cadrele didactice si personalul auxiliar care îsi desfăşoară
  activitatea la Scoala Gimnazila Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 85 din 23.12.2020 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului ( UIP) „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in  Comuna Cicarlau, Judetul Maramures”
 • HOTĂRÂREA nr. 84 din 23.12.2020 privind aprobarea implementării proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Judetul Maramures”
 • HOTĂRÂREA nr. 83 din 23.12.2020 Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Cicârlău în Consiliul de
  Adminsitratie al Scolii Gimnaziale Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 82 din 23.12.2020 Privind validarea dispozitiilor primarului comunei nr. 169,171,186/2020 si rectificarea
  bugetului local pe anul 2020
 • HOTĂRÂREA nr. 81 din 23.12.2020 Privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice în comuna Cicârlău, Judetul
  Maramures pentru anul 2021
 • HOTĂRÂREA nr. 80 din 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021
 • HOTĂRÂREA nr. 79 din 23.12.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • HOTĂRÂREA nr. 78 din 26.11.2020 privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior pentru anul 2021
 • HOTĂRÂREA nr. 77 din 26.11.2020 privind aprobarea reducerii de la plata impozitului  pe clădiri  pe anul 2020  , pe perioada starii de urgenta/alerta  a SC CORODAN SRL
 • HOTĂRÂREA nr. 76 din 26.11.2020 privind aprobarea reducerii de la plata impozitului anual pe clădiri, pe perioada stării de
  urgentă/alertă pentru anul 2020 a SC FAM COSTIN SRL
 • HOTĂRÂREA nr. 75 din 26.11.2020 privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă cu un cabinet de avocatură /avocat specializat care să reprezinte interesele comunei Cicârlău /Primarului comunei Cicârlau în dosarele penale nr.9125/182/2020 si 9126/182/2020
  ale Judecătoriei Baia Mare
 • HOTĂRÂREA nr. 74 din 26.11.2020 Privind desemnarea reprezentantului comunei Cicarlau, judetul Maramures ca
  membru in Adunarea Generală a ADI-Maramureș, pentru mandatul 2020 – 2024
 • HOTĂRÂREA nr. 73 din 26.11.2020 Privind validarea dispozitiei primarului comunei nr. 132/2020 si rectificarea bugetului
  local pe anul 2020
 • HOTĂRÂREA nr. 72 din 26.11.2020 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local
  al Comunei Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 71 din 16.11.2020 Privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 70 din 16.11.2020 privind aprobarea preturilor de pornire pentru licitatie a masei lemnoase pe picior pentru partizile 1695613 III CICÂRLĂU, 1690271 III CICARLAU, 1698403 II ILBA, 1695573 III CICARLAU,1690277 III CICARLAU,1695629 II ILBA, 1722656 III CICARLAU
 • HOTĂRÂREA nr. 69 din 16.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 68 din 16.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliul Local Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 67 din 16.11.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • HOTĂRÂREA nr. 66 din 19.10.2020 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului (UIP) ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar
 • HOTĂRÂREA nr. 65 din 19.10.2020 privind aprobarea obiectivului de investitii si implementării proiectului cu tema ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Cicarlau, Judetul Maramures”
 • HOTARAREA nr. 64 din 23 septembrie 2020 privind aprobarea  unui contract de prestari servicii
 • HOTARAREA nr. 63 din 23 septembrie 2020 privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru Parohia ortodoxa  din localitatea Ilba   din comuna Cicârlău,  judetul Maramures
 • HOTARAREA nr. 62 din 23  septembrie  2020 privind validarea dispozitiilor primarului comunei nr. 126 si 127/2020  si rectificarea bugetului local pe anul 2020
 • HOTARAREA nr. 61 din 31 august 2020 privind aprobarea unui act aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 1309/22.03.2007
 • HOTARAREA nr. 60 din 31 august 2020 privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania din comuna Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTARAREA nr. 59 din 31 august 2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie a mandatului domnului consilier Danciu Abraham Vasile –Cristian si vacantarea postului de consilier local
 • HOTARAREA nr. 58 din 20 august 2020 privind aprobarea modificărilor tehnice si economice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii: ,,Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures”
 • HOTARAREA nr. 57 din 20 august 2020 privind rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii pe anul 2020
 • HOTARAREA nr. 56 din 30 iulie 2020 privind completarea inventarului domeniului public al Comunei https://primariacicarlau.ro/wp-content/uploads/2020/08/HCL-56-din-2020-privind-completarea-domeniului-public.pdfCicîrlău
 • HOTĂRÂREA nr. 55 din 30 iulie 2020 privind stadiul de inscriere a datelor în Registrul agricol pe trim I si II 2020, aprobarea Programului de masuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol si aprobarea modelului de invitatie ale persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
 • HOTĂRÂREA nr. 54 din 30 iulie 2020 privind stabilirea perioadei pentru inventarierea anuală a domeniului public si privat al comunei Cicârlău , judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 53 din 30 iulie 2020 privind constituirea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei Cicârlău , judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 52 din 30 iulie 2020 privind prelungirea valabilitatii PUG al comunei Cicârlău , judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 51 din 30 iulie 2020 privind validarea dispozitiei primarului comunei nr.103/2020
 • HOTĂRÂREA nr. 50 din 30 iulie 2020 privind aprobarea modificărilor tehnice si economice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii :
  ,, Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
 • HOTĂRÂREA nr. 49 din 7 iulie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare strada Vasile Lucaciu din localitatea Cicârlău, judetul Maramures”
 • HOTĂRÂREA nr. 48 din 7 iulie 2020 privind identificarea topografică a unei străzi comunale
 • HOTĂRÂREA nr. 47 din 7 iulie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului ,,Lucrari de intretinere prin frezare si asfaltare cu mixtura asfaltica BA 16 din agregate de cariera a DC 102 Handalu-Ilbei din comuna Cicârlău , judetul Maramures”
 • HOTĂRÂREA nr. 46 din 7 iulie 2020 privind instrumentarea proiectului: MODERNIZARE REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATUL CICÂRLĂU, JUD. MARAMUREȘ cu finantare prin fonduri publice nerambursabile obtinute prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
 • HOTĂRÂREA nr. 45 din 24 iunie 2020 privind acceptarea ofertei de donație a unor terenuri
 • HOTĂRÂREA nr. 44  din 24 iunie 2020 privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii : ”Modernizare rețea stradală în comuna Cicârlău, județul Maramureș”
 • HOTĂRÂREA nr. 43 din 24 iunie 2020 privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocatură /avocat specializat care să reprezinte interesele comunei Cicârlău în dosarul civil nr.1838/182/2020 al Judecătoriei Baia Mare
 • HOTĂRÂREA nr. 42 din 24 iunie 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile decembrie 2019 , ianuarie- februarie 2020 pentru cadrele didactice si personalul auxiliar care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnazila Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 41 din 24 iunie 2020  privind rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii pe anul 2020
 • HOTĂRÂREA nr. 40 din 24 iunie 2020 rivind modificarea HCL nr. 54/2019 pentru aprobarea scoaterii din fondul forestier a unei suprafete de teren cu defrișare – extindere carieră andezit Ilba II
 • HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 mai 2020 privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat ,,servicii de silvomediu, servicii climatice so conservarea pădurilor” aferentă Măsurii 15 si desemnarea reprezentantului legal in relatia cu APIA Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 38 din 28 mai 2020 privind scutirea de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire a domnului Miclăus Paul
 • HOTĂRÂREA nr. 37 din 28 mai 2020 privind identificarea topografică a unor străzi comunale
 • HOTARAREA nr. 36 din 11 mai 2020 privind aprobarea preturilor de valorificare a masei lemoase, proprietatea comunei Cicârlău
 • HOTARAREA nr. 35  din 11 mai 2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a Creditelor Rurale(FGCR) și plata comisionului aferent datorat în vederea garantării avansului pentru Proiectul ,,Înființare și dotare Grădiniță în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău, județul Maramureș ’’
 • HOTĂRÂREA nr. 34 din 28 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020
 • HOTĂRÂREA nr. 33 din 28 aprilie 2020 privind aprobarea lucrarilor necesare pentru indepartarea vegetatiei si a arborilor care afecteaza liniile de electricitate in comuna Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 32 din 28 aprilie 2020 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici în cadrul Proiectului „Amenajare Alei Pietonale și Reabilitare Sediu Administrativ – Primărie Comuna Cicârlău”
 • HOTĂRÂREA nr. 31 din 28 aprilie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la operatiunile de dezlipire și reapartamentare pentru terenul și constructia situate în localitatea Cicârlău, Nr. 745, comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscrise în Cartea Funciară nr. 50309 Cicârlău, Nr cadastral 50 309 și în Cartea Funciară nr. 50308 Cicârlău, Nr cadastral 50308
 • HOTĂRÂREA nr. 30 din 28 aprilie 2020 privind validarea dispozitiei Primarului comunei Cicârlău nr. 78/2020
 • HOTĂRÂREA nr. 29 din 28 aprilie 2020 privind aprobarea achiziționării de produse necesare prevenirii răspândirii infecției cu Covid 19 în rândul populației
 • HOTĂRÂREA nr. 28  din 28 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 27 din 19 martie 2020 privind identificarea topografică a unui drum de exploatatie
 • HOTĂRÂREA nr. 26  din 19 martie 2020 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 25  din 19 martie 2020 privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe anul 2020
 • HOTĂRÂREA nr. 24 din 19 martie 2020 privind aprobarea Contractului de prestări servicii nr. 1246 /27.02.2020 pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pe Valea Teilor si Valea Porcului din localitatea, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 23 din 19 martie 2020 privind aprobarea Contractului de prestări servicii nr. 875/11.02.2020 pentru elaborarea Studiilor de fundamentare aferente Planului Urbanistic General al comunei Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 22 din 19 martie 2020 privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Reabilitare termică fatade si modificare acces principal la sediu administrativ- primarie”
  Consiliul
 • HOTĂRÂREA nr. 21 din 19 martie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Cresterea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale prin lărgire strada Pompelor în comuna Cicârlău, judetul Maramures”
 • HOTĂRÂREA nr. 20 din 19 martie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investitii ,,Centru multifunctional pentru copii si tineret Cicârlău Vii”
 • HOTĂRÂREA nr. 19 din 19 martie 2020 privind aprobarea realizării în cofinatare cu DELGAZ GRID a obiectivului de investitii ,, Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures ”
 • HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 martie 2020 pentru aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019
 • HOTĂRÂREA nr. 17 din 19 martie 2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020
 • HOTĂRÂREA nr. 16 din 11 februarie 2020 privind modificarea solutiilor tehnice si modificarea valorii proiectului ,,Înfiintare si dotare Gradinită în localitatea Ilba , comuna Cicârlău, judetul Maramures”.
 • HOTĂRÂREA nr. 15 din 4 februarie 2020 privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior pentru anul 2020, aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări pentru declansarea procedurii de achizitie prin SICAP si aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe specii si tip de taiere.
 • HOTĂRÂREA nr. 14 din 11 februarie 2020 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 13 din 11 februarie 2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 12  din 11 februarie 2020 privind darea în administrarea Scolii Gimnaziale Cicârlău a Grădinitei cu program normal din localitatea Ilba si a terenului aferent
 • HOTĂRÂREA nr. 11 din 11 februarie 2020 privind aprobarea retragerii documentatiei pentru proiectul ,,Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures, depus în vederea obtinerii finantării prin Fondul de Dezvoltare de Investitii”
 • HOTĂRÂREA Nr. 10 din 11 februarie 2020 privind aprobarea
  Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local pe anul 2020
 • HOTĂRÂREA nr. 9 din 11 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
 • HOTĂRÂREA nr. 8 din 21 ianuarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Comuna Cicârlău și SGA Maramureș
 • HOTĂRÂREA nr. 7 din 21 ianuarie 2020 privind aprobarea modului de întocmire a Registrului agricol la nivelul Primăriei Comunei Cicârlău în perioada 2020-2024
 • HOTĂRÂREA nr. 6 din  21 ianuarie 2020 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 5 din 21 ianuarie 2020 privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică si reprezentare in instantă cu un cabinet de avocatură /avocat specializat pe procese penale care să reprezinte interesele Primarului comunei Cicârlău în dosarul penal nr.14888/182/2019 al Judecătoriei Baia Mare
 • HOTĂRÂREA nr. 4 din 21.01.2020 privind aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în anul 2020 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive
 • HOTĂRÂREA  nr. 3 din 21 ianuarie  2020 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgență și lista situațiilor deosebite
 • HOTARÂREA  nr. 2 din 21 ianuarie 2020 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap  grav și a numarului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2020
 • HOTĂRÂREA nr. 1 din 21 ianuarie 2020 privind validarea dispoziției primarului comunei nr. 2/2020