Hotărâri 2022

 • HOTARÂREA nr. 106 din 20 decembrie 2022privind modificarea   Hotărârii  nr. 111/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ ,,Stabilirea  Reglementărilor Tehnice de Construire în cadrul UTR M1, V1a și IS 2 în comuna Cicârlău” întocmit de S.C Aedilis Proiect S.R.L.
 • HOTARÂREA nr. 105 din 20 decembrie 2022privind aprobarea închirierii unui spatiu în vederea deschideii unui  centru de recoltare  a analizelor medicale
 • HOTARÂREA nr. 104 din 20 decembrie 2022privind  aprobarea  suplimentării  volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anii  2022  -2023  din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures  si  stabilirea pretului de  valorificare catre populatie   
 • HOTARÂREA nr. 103 din 20 decembrie 2022privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile  iulie – noiembrie   2022  pentru cadrele didactice si personalul auxiliar  care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnaziala Cicârlău
 • HOTARÂREA nr. 102 din 20 decembrie 2022privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  precum și a taxelor speciale pe anul 2023
 • HOTARÂREA nr. 101 din 20 decembrie 2022privind  rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022
 • HOTARÂREA nr. 100 din 20 decembrie 2022 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • HOTARÂREA nr. 99 din 28 noiembrie 2022privind   implementarea  proiectului „Elemente de facilitare a intaririi guvernantei locale” la nivelul comunei Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTARÂREA nr. 98 din 28 noiembrie 2022privind modificarea si completarea  HCL nr.102/2017     
 • HOTARÂREA nr. 97 din 28 noiembrie 2022privind aprobarea Protocolului de colaborare privind implemenatrea proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS” la nivelul comunei Cicârlău , judetul Maramures
 • HOTARÂREA nr. 96 din 28 noiembrie 2022privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramures  a terenului/ternurilor  pentru constructia/extinderea/reabilitarea investitiilor aferente UAT comuna Cicârlău
 • HOTARÂREA nr. 95 din 28 noiembrie 2022privind participarea   comuna Cicârlău, judetul Maramures   la cofinanţarea proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Maramures”
 • HOTARÂREA nr. 94 din 28 noiembrie 2022privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor serviciilor de apă şi de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din Judeţul Maramures” şi mandatarea reprezentantului UAT CICARLAU, în Adunarea Generală a  Asociaţiei  de Dezvoltare lntercomunitară ADI Maramures, să aprobe Planul anual de evoluţie a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare aprobata prin hotararea ADI nr.15/29.10.2008 cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTARÂREA nr. 93 din 28 noiembrie 2022privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”
 • HOTARÂREA nr. 92 din 28 noiembrie 2022privind aprobarea vânzarii a  unei cote parti  de 27/266 din  imobil identificat  prin Nr. cadastral  51140 Cicarlău  , în suprafată de 266 mp, situat în localitatea  Cicârlău, nr.4  judetul Maramures  si  instituirea unui drept de trecere /servitute
 • HOTARÂREA nr. 91 din 28 noiembrie 2022 – privind   completarea  HCL  nr.85/2022  prin care s-a aprobat vânzarea    unei cote parti din  imobilul identificat  prin Nr. cadastral  51140 Cicarlău  , în suprafată de 266 mp, situat în localitatea  Cicârlău, nr.4  judetul Maramures 
 • HOTARÂREA nr. 90 din 28 noiembrie 2022privind   completarea  HCL  nr.84/2022  prin care s-a aprobat vânzarea    unei cote parti din  imobilul identificat  prin Nr. cadastral  51140 Cicarlău, în suprafată de 266 mp, situat în localitatea  Cicârlău, nr.4  judetul Maramures
 • HOTARÂREA nr. 89 din 28 noiembrie 2022privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice în comuna Cicârlău pentru anul 2023 si  aprobarea   Strategiei  anuale de achizitii publice pentru anul2023
 • HOTARÂREA nr. 88 din 28 noiembrie 2022privind  validarea unei dispozitii   si rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022
 • HOTARÂREA nr. 87 din 7 noiembrie 2022 privind aprobarea si implementarea proiectului ,,CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CICÂRLĂU,  JUDEȚUL MARAMURES”
 • HOTARÂREA nr. 86 din 7 noiembrie 2022privind alegerea președintelui de ședință
 • HOTARÂREA nr. 85 din 31 octombrie 2022privind aprobarea vânzarii unei cote parti din  imobil identificat  prin Nr. cadastral  51140 Cicarlău  , în suprafată de 266 mp, situat în localitatea  Cicârlău, nr.4  judetul Maramures 
 • HOTARÂREA nr. 84 din 31 octombrie 2022privind aprobarea vânzării a  unei cote parți din  imobil identificat  prin Nr. cadastral  51140 Cicarlău, în suprafată de 266 mp, situat în localitatea  Cicârlău, nr.4  judetul Maramures 
 • HOTARÂREA nr. 83 din 31 octombrie 2022privind cumpărarea de către comuna Cicârlău a unor imobile,  terenuri  extravilane,  avand categoria de folosinta faneață
 • HOTARÂREA nr. 82 din 31 octombrie 2022privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022
 • HOTARÂREA nr. 81 din 5 octombrie 2022 – privind aprobarea instalarii stațiilor de încărcare electrică aferente proiectului “Sistem inteligent de management local în Comuna Cicârlău, județul Maramureș” și bugetul alocat, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local
 •  HOTARÂREA nr. 80 din 5 octombrie 2022 – privind alegerea președintelui de ședință
 •  HOTĂRÂREA nr. 79 din 28 septembrie 2022privind aprobarea vânzarii unui imobil identificat  prin nr. cadastral  53798 , în suprafată de 168 mp, situat în localitatea  Cicârlău, nr.745,et.S,Ap.6, judetul Maramures 
 •  HOTĂRÂREA nr. 78 din 28 septembrie 2022 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de Adminsitratie al Scolii Gimnaziale Cicârlău
 •  HOTĂRÂREA nr. 77 din 28 septembrie 2022privind aprobarea  realizării obiectivului de investitii ,, Executie sursă de apă, aductiune apă  brută si rezervor de înmagazinare pentru sistem local de alimentare cu apă în localitatea Cicârlău, comuna Cicârlău, judetul Maramures”
 •  HOTĂRÂREA nr. 76 din 28 septembrie 2022privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022
 •  HOTĂRÂREA nr. 75 din 28 septembrie 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 august 2022privind aprobarea modificării tarifelor de colectare și transport a deșeurilor nerezidențiale  provenite de la agenți economici și instituții publice(CII), voluminoase și periculoase, în zona de colectare 1 – Sârbi
 • HOTĂRÂREA nr. 73 din 31 august 2022privind aprobarea Studiului de fezabilitate, documentației de avizare a lucrărior de intervenții, a indicatorilor tehnico economici/indicatorilor tehnico economici actualizați și a Devizului general/Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și Modernizare Drumuri și Străzi în Comuna Cicârlău, Județul Maramureș” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” , precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 • HOTĂRÂREA nr. 72 din 31 august 2022privind aprobarea Studiului de fezabilitate, documentației de avizare a lucrărior de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea  de Alimentare cu apă în Comuna Cicârlău, județul Maramureș” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 • HOTĂRÂREA nr. 71 din 31 august 2022privind identificarea topografică a unor imobile – străzi  apartinând domeniului public al comunei Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 70 din 18 august 2022 – privind darea  in administrare  către Școala Gimnazială Cicârlău a Echipamentelor de protecție sanitară care fac obiectul proiectului ,,Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS – COV -2 în comuna Cicârlău, județul Maramureș.”
 • HOTĂRÂREA nr. 69 din 18 august 2022 – privind participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public          
 • HOTĂRÂREA nr. 68 din 18 august 2022 – privind alegerea președintelui de ședință 
 • HOTĂRÂREA nr. 67 din 29 iulie 2022 – privind aprobarea închirierii prin  licitatie  publică  a unui teren în suprafată de  3043 mp,  proprietate privată a comunei Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 66 din 29 iulie 2022 – privind exprimarea acordului   Consiliului Local  Cicârlău pentru achizitionarea unui teren  extravilan in suprafață de  3600 mp,  identificat  cu nr. cadastral 54146 si 54162  din  localitatea Bârgău
 • HOTĂRÂREA nr. 65 din 29 iulie 2022 – privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile  martie –iunie  2022  pentru cadrele didactice si personalul auxiliar  care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnaziala Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 64 din 29 iulie 2022 – privind identificarea topografică a unui imobil – teren   apartinând domeniului privat al comunei Cicârlău  
 • HOTĂRÂREA nr. 63 din 29 iulie 2022 – privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 62 din 29 iulie 2022 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • HOTĂRÂREA nr. 61 din 24 iunie 2022 – privind aprobarea modificării Statului de functii  si a   Organigramei  pentru  functionarii publici si personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului comunei Cicârlău,  cabinetul primarului si a institutiilor din subordinea primarului si a Consiliului Local Cicârlău    
 • HOTĂRÂREA nr. 60 din 24 iunie 2022 – privind trecerea din  domeniul public în domeniul privat al  comunei Cicarlău  a unui  imobil si  aprobarea intocmirii unui raport de evaluare  în vederea  vanzării
 • HOTĂRÂREA nr. 59 din 24 iunie 2022 – privind aprobarea  Regulamentului de organizare  si functionare  a Consiliului Local al comunei Cicârlău, judetul Maramures 
 • HOTĂRÂREA nr. 58 din 24 iunie 2022 – privind identificarea topografică a unui imobil – teren   apartinând domeniului privat al comunei Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 57 din 24 iunie 2022 – privind validarea dispozitiei  primarului comunei nr. 68 /2022
 • HOTĂRÂREA nr. 56 din 8 iunie 2022 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reparații și consolidări de maluri distruse în urma inundațiilor pe Valea Teilor și Valea Porcului, comuna Cicârlău, județul Maramureș – Lucrări de interventie în primă urgență  ”
 • HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 iunie 2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:„Reparații și consolidări de maluri distruse în urma inundațiilor pe Valea Teilor și Valea Porcului, comuna Cicârlău, județul Maramureș – Lucrări de intervenție în primă urgență”
 • HOTĂRÂREA nr. 54 din 8 iunie 2022 – privind aprobarea contractelor  pentru extinderea  retelei de distributie  gaze naturale nr.213663706/03.06.2022 , nr. 213663685/03.06.2022 si nr. 213663558/03.06.2022 în localitatea Cicârlău si Bârgău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 53 din 8 iunie 2022 – privind alegerea președintelui de ședință
 • HOTĂRÂREA nr. 52 din 31 mai 2022 – privind aprobarea încheierii unui contract  de   asistentă   juridică si reprezentare in instantă   cu un cabinet de avocatură /avocat specializat  care să reprezinte  interesele Primarului   comunei Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 51 din 31 mai 2022 – privind aprobarea Registrului Local  al spatiilor verzi din comuna Cicârlău, judetul Maramures 
 • HOTĂRÂREA nr. 50 din 31 mai 2022 – privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021
 • HOTĂRÂREA nr. 49 din 31 mai 2022 – privind aprobarea scoaterii din evidenta analitica a createlor fiscale pentru care s- a împlinit termenul de prescriptie
 • HOTĂRÂREA nr. 48 din 31 mai 2022 – privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 47 din 16 mai 2022 – privind modificarea HCL nr. 43/2017 privind aprobarea  modificării poziției indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în/din localitațile Cicârlău și Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramureș
 • HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 mai 2022 – privind aprobarea proiectului „Sistem inteligent de management local în Comuna Cicârlău, județul Maramureș” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local
 •  HOTĂRÂREA nr. 45 din 16 mai 2022 – privind alegerea președintelui de ședință
 •  HOTĂRÂREA nr. 44 din 28 aprilie 2022 – privind aprobarea scoaterii din evidenta analitica a createlor fiscale pentru care s- a împlinit termenul de prescriptie
 •  HOTĂRÂREA nr. 43 din 28 aprilie 2022 privind respingerea  modificării tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi
 •  HOTĂRÂREA nr. 42 din 28 aprilie 2022privind aprobarea  realizării obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare strada Nicolae Sabău din localitatea Cicârlău, judetul Maramures”
 •  HOTĂRÂREA nr. 41 din 28 aprilie 2022 – privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022
 •  HOTĂRÂREA nr. 40 din 28 aprilie 2022 – privind alegerea președintelui de ședință
 •  HOTĂRÂREA nr. 39 din 31 martie 2022 – privind aprobarea  depunerii cererii de finanțare  si a devizului general  pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Extinderea sistemului de distribuție gaze natural în localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicârlău, judetul Maramures”
 • HOTĂRÂREA nr. 38 din 31 martie 2022 – privind desemnarea a doi consilieri locali  pentru a face parte din Comisia de evaluare  a performentelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei Cicarlau 
 • HOTĂRÂREA nr. 37 din 31 martie 2022 – privind aprobarea  Actului de punere  în valoare nr. 2200148300220 , U.A.63 
 • HOTĂRÂREA nr. 36 din 31 martie 2022 – privind asocierea comunei Medieșu Aurit   alături de  orasele, respectiv comunele Ardud, Seini, Tautii Magherăus, Bătarci, Bixad, Cămârzana, Cicârlău, Craidorolț, Doba, Medieșu Aurit,  Odoreu, Păulesti, Pir, Socond, Tarna mare, Târșolț, Turț, Terebești, Vama, Viile Satu Mare, Vetiș în Regia publică Ocolul Silvic Ardud RA. si modificarea Statutului  si a Regulamentului de organizare si functionare   al Ocolului  Silvic Ardud R.A .
 • HOTĂRÂREA nr. 35 din 31 martie 2022 – privind schimbarea destinatiei clădirii  din  nr. cadastral/nr. topografic 51397 Cicârlău , situat în localitatea Bârgău , nr. 87,  apartinând domeniului public al comunei Cicârlău, judetul Maramures  
 • HOTĂRÂREA nr. 34 din 31 martie 2022 – privind aprobarea actualizarii Planului  de analiză si acoperire a riscurilor pe anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 33 din 31 martie 2022 – privind aprobarea numărului de burse școlare și a cuantumului acestora pentru  anul 2022 pentru elevii  din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  din comuna Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 32 din 31 martie 2022 – privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile  decembrie 2021 – ianuarie, februarie  2022  pentru cadrele didactice si personalul auxiliar  care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnazila Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 31 din 31 martie 2022 – privind modificarea   Hotărârii Consiliului Local  Cicârlău  Nr. 29/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ ,, Reactualizarea Reglementărilor Tehnice de Construire în cadrul UTR M1, V1a și L3 în comuna Cicîrlău,,, întocmit de S.C Aedilis Proiect S.R.L.
 • HOTĂRÂREA nr. 30 din 31 martie 2022 – privind aprobarea încheierii unui contract  de   asistentă   juridică si reprezentare in instantă   cu un cabinet de avocatură /avocat specializat  care să reprezinte  interesele   comunei Cicârlău în dosarele civile  nr. 6425/182/2021 si 1838/182/2020  ale Tribunalului Maramures 
 • HOTĂRÂREA nr. 29 din 31 martie 2022 – privind aprobarea pentru vânzării unui imobil identificat  prin nr. cadastral  54629, în suprafată de 1287 mp, situat în localitatea  Handalu Ilbei, str. Florilor, nr. 11 B
 • HOTĂRÂREA nr. 28 din 31 martie 2022 – privind aprobarea pentru vânzării unui imobil identificat  prin nr. cadastral  54570, în suprafată de 183 mp, situat în localitatea  Handalu Ilbei, str. Florilor, nr. 11 A
 • HOTĂRÂREA nr. 27 din 31 martie 2022 – privind aprobarea pentru vânzării unui imobil identificat  prin nr. cadastral  54628 , în suprafată de 3282 mp, situat în localitatea  Handalu Ilbei, str. Florilor , nr. 11 
 • HOTĂRÂREA nr. 26 din 31 martie 2022 – privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022
 • HOTARAREA nr. 25 din 14  martie 2022 privind   aprobarea Actului aditional nr. 1 la   Contractul  de prestări  servicii nr.  5347/09.09.2021  pentru asigurarea   transportului elevilor Scolii Gimnaziale Cicârlău pe perioada cursurilor scolare  a anului școlar 2021-2022
 •  HOTARAREA nr. 24 din 14  martie 2022 privind identificarea topografică a unui imobil – strădă  apartinând domeniului public al comunei Cicârlău
 •  HOTARAREA nr. 23 din 14  martie 2022 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local  nr. 21/2022 pentru  modificarea si completarea  Hotărârii Consiliului Local  nr.  84/2020 privind aprobarea implementarii proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Județul Maramureș”
 •  HOTARAREA nr. 22 din 14  martie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • HOTĂRÂREA nr. 21 din 24  februarie  2022privind  modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr.84 /23.12.2020 privind aprobarea implementarii proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Județul Maramureș”

 • HOTĂRÂREA nr. 20 din 10  februarie 2022 – privind identificarea topografică a unor imobile – străzi  apartinând domeniului public al comunei Cicârlău

 • HOTĂRÂREA nr. 19 din 10  februarie 2022 – privind aprobarea  preturilor de referinta a masei  lemnoase pe picior pentru anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 18 din 10  februarie 2022 – privind aprobarea participării comunei Cicârlău  la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Înstalare Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Cicârlău, judetul Maramureș”
 • HOTĂRÂREA nr. 17 din 10  februarie 2022 – privind aprobarea bugetului local pe anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 16 din 10  februarie 2022 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • HOTĂRÂREA nr. 15 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea  închirierii   păsunilor comunale  disponibile , aflate  în proprietea comunei Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 14 din 26  ianuarie 2022 – privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local Cicârlău   nr. 7/2020 pentru aprobarea modului de întocmire a Registrului agricol la nivelul Primariei Comunei Cicârlău  în perioada  2020-2024
 • HOTĂRÂREA nr. 13 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea  nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări  forestiere în vederea declanșării  procedurii de  achizitie prin  SICAP si aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe  specii si tip de taiere
 • HOTĂRÂREA nr. 12 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea  modului de valorificare  a  masei lemnoase ce se va recolta  în anul 2022 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures   
 • HOTĂRÂREA nr. 11 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022  din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures   
 • HOTĂRÂREA nr. 10 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor deosebite
 • HOTĂRÂREA nr. 9 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea planului  de actiuni  și lucrările de interes public local  ce vor fi prestate în anul 2022 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit / se stabileste obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive
 • HOTĂRÂREA nr. 8 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap  grav și a numarului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 7 din 26  ianuarie 2022 – privind modificarea   Hotărârii Consiliului Local nr. 84 /2021 pentru   stabilirea impozitelor și taxelor locale,  precum și a taxelor speciale pe anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 6 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea Actului aditional nr. 11/ 16.12.2021  la contractul de închiriere nr. 4097/03.12.2010
 • HOTĂRÂREA nr. 5 din 26  ianuarie 2022 – privind darea în folosinta gratuită a unui container modular   cu  destinatia locuință  socială  si aprobarea  contractului  de comodat   familiei numitului Crisan Sorin  domiciliat  în localitatea Ilba , str. Handalului
 • HOTĂRÂREA nr. 4 din 26  ianuarie 2022 – privind plafonarea salariilor pentru functiile publice si  pentru personalul contractual  din aparatul de specialitate al   Primarului comunei Cicârlau,  a institutiilor publice  si  a serviciilor din subordine
 • HOTĂRÂREA nr. 3 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea organizării  Reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Cicârlău pentru anul școlar 2022  – 2023
 • HOTĂRÂREA nr. 2 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea  dezmembrarii  numarului   cadastral 54572  Handalu Ilbei , str. Florilor,  nr. 11  in suprafata de  4569  mp
 • HOTĂRÂREA nr. 1 din 26  ianuarie 2022 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă