Hotărâri 2022

 • HOTĂRÂREA nr. 47 din 16 mai 2022 – privind modificarea HCL nr. 43/2017 privind aprobarea  modificării poziției indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în/din localitațile Cicârlău și Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramureș
 • HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 mai 2022 – privind aprobarea proiectului „Sistem inteligent de management local în Comuna Cicârlău, județul Maramureș” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local
 •  HOTĂRÂREA nr. 45 din 16 mai 2022 – privind alegerea președintelui de ședință
 •  HOTĂRÂREA nr. 44 din 28 aprilie 2022 – privind aprobarea scoaterii din evidenta analitica a createlor fiscale pentru care s- a împlinit termenul de prescriptie
 •  HOTĂRÂREA nr. 43 din 28 aprilie 2022 privind respingerea  modificării tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi
 •  HOTĂRÂREA nr. 42 din 28 aprilie 2022privind aprobarea  realizării obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare strada Nicolae Sabău din localitatea Cicârlău, judetul Maramures”
 •  HOTĂRÂREA nr. 41 din 28 aprilie 2022 – privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022
 •  HOTĂRÂREA nr. 40 din 28 aprilie 2022 – privind alegerea președintelui de ședință
 •  HOTĂRÂREA nr. 39 din 31 martie 2022 – privind aprobarea  depunerii cererii de finanțare  si a devizului general  pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Extinderea sistemului de distribuție gaze natural în localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicârlău, judetul Maramures”
 • HOTĂRÂREA nr. 38 din 31 martie 2022 – privind desemnarea a doi consilieri locali  pentru a face parte din Comisia de evaluare  a performentelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei Cicarlau 
 • HOTĂRÂREA nr. 37 din 31 martie 2022 – privind aprobarea  Actului de punere  în valoare nr. 2200148300220 , U.A.63 
 • HOTĂRÂREA nr. 36 din 31 martie 2022 – privind asocierea comunei Medieșu Aurit   alături de  orasele, respectiv comunele Ardud, Seini, Tautii Magherăus, Bătarci, Bixad, Cămârzana, Cicârlău, Craidorolț, Doba, Medieșu Aurit,  Odoreu, Păulesti, Pir, Socond, Tarna mare, Târșolț, Turț, Terebești, Vama, Viile Satu Mare, Vetiș în Regia publică Ocolul Silvic Ardud RA. si modificarea Statutului  si a Regulamentului de organizare si functionare   al Ocolului  Silvic Ardud R.A .
 • HOTĂRÂREA nr. 35 din 31 martie 2022 – privind schimbarea destinatiei clădirii  din  nr. cadastral/nr. topografic 51397 Cicârlău , situat în localitatea Bârgău , nr. 87,  apartinând domeniului public al comunei Cicârlău, judetul Maramures  
 • HOTĂRÂREA nr. 34 din 31 martie 2022 – privind aprobarea actualizarii Planului  de analiză si acoperire a riscurilor pe anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 33 din 31 martie 2022 – privind aprobarea numărului de burse școlare și a cuantumului acestora pentru  anul 2022 pentru elevii  din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  din comuna Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 32 din 31 martie 2022 – privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile  decembrie 2021 – ianuarie, februarie  2022  pentru cadrele didactice si personalul auxiliar  care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnazila Cicârlău
 • HOTĂRÂREA nr. 31 din 31 martie 2022 – privind modificarea   Hotărârii Consiliului Local  Cicârlău  Nr. 29/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ ,, Reactualizarea Reglementărilor Tehnice de Construire în cadrul UTR M1, V1a și L3 în comuna Cicîrlău,,, întocmit de S.C Aedilis Proiect S.R.L.
 • HOTĂRÂREA nr. 30 din 31 martie 2022 – privind aprobarea încheierii unui contract  de   asistentă   juridică si reprezentare in instantă   cu un cabinet de avocatură /avocat specializat  care să reprezinte  interesele   comunei Cicârlău în dosarele civile  nr. 6425/182/2021 si 1838/182/2020  ale Tribunalului Maramures 
 • HOTĂRÂREA nr. 29 din 31 martie 2022 – privind aprobarea pentru vânzării unui imobil identificat  prin nr. cadastral  54629, în suprafată de 1287 mp, situat în localitatea  Handalu Ilbei, str. Florilor, nr. 11 B
 • HOTĂRÂREA nr. 28 din 31 martie 2022 – privind aprobarea pentru vânzării unui imobil identificat  prin nr. cadastral  54570, în suprafată de 183 mp, situat în localitatea  Handalu Ilbei, str. Florilor, nr. 11 A
 • HOTĂRÂREA nr. 27 din 31 martie 2022 – privind aprobarea pentru vânzării unui imobil identificat  prin nr. cadastral  54628 , în suprafată de 3282 mp, situat în localitatea  Handalu Ilbei, str. Florilor , nr. 11 
 • HOTĂRÂREA nr. 26 din 31 martie 2022 – privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022
 • HOTARAREA nr. 25 din 14  martie 2022 privind   aprobarea Actului aditional nr. 1 la   Contractul  de prestări  servicii nr.  5347/09.09.2021  pentru asigurarea   transportului elevilor Scolii Gimnaziale Cicârlău pe perioada cursurilor scolare  a anului școlar 2021-2022
 •  HOTARAREA nr. 24 din 14  martie 2022 privind identificarea topografică a unui imobil – strădă  apartinând domeniului public al comunei Cicârlău
 •  HOTARAREA nr. 23 din 14  martie 2022 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local  nr. 21/2022 pentru  modificarea si completarea  Hotărârii Consiliului Local  nr.  84/2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Județul Maramureș”
 •  HOTARAREA nr. 22 din 14  martie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • HOTĂRÂREA nr. 21 din 24  februarie  2022privind  modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr.84 /23.12.2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Județul Maramureș”

 • HOTĂRÂREA nr. 20 din 10  februarie 2022 – privind identificarea topografică a unor imobile – străzi  apartinând domeniului public al comunei Cicârlău

 • HOTĂRÂREA nr. 19 din 10  februarie 2022 – privind aprobarea  preturilor de referinta a masei  lemnoase pe picior pentru anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 18 din 10  februarie 2022 – privind aprobarea participării comunei Cicârlău  la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Înstalare Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Cicârlău, judetul Maramureș”
 • HOTĂRÂREA nr. 17 din 10  februarie 2022 – privind aprobarea bugetului local pe anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 16 din 10  februarie 2022 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • HOTĂRÂREA nr. 15 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea  închirierii   păsunilor comunale  disponibile , aflate  în proprietea comunei Cicârlău, judetul Maramures
 • HOTĂRÂREA nr. 14 din 26  ianuarie 2022 – privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local Cicârlău   nr. 7/2020 pentru aprobarea modului de întocmire a Registrului agricol la nivelul Primariei Comunei Cicârlău  în perioada  2020-2024
 • HOTĂRÂREA nr. 13 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea  nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări  forestiere în vederea declanșării  procedurii de  achizitie prin  SICAP si aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe  specii si tip de taiere
 • HOTĂRÂREA nr. 12 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea  modului de valorificare  a  masei lemnoase ce se va recolta  în anul 2022 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures   
 • HOTĂRÂREA nr. 11 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022  din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures   
 • HOTĂRÂREA nr. 10 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor deosebite
 • HOTĂRÂREA nr. 9 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea planului  de actiuni  și lucrările de interes public local  ce vor fi prestate în anul 2022 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit / se stabileste obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive
 • HOTĂRÂREA nr. 8 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap  grav și a numarului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 7 din 26  ianuarie 2022 – privind modificarea   Hotărârii Consiliului Local nr. 84 /2021 pentru   stabilirea impozitelor și taxelor locale,  precum și a taxelor speciale pe anul 2022
 • HOTĂRÂREA nr. 6 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea Actului aditional nr. 11/ 16.12.2021  la contractul de închiriere nr. 4097/03.12.2010
 • HOTĂRÂREA nr. 5 din 26  ianuarie 2022 – privind darea în folosinta gratuită a unui container modular   cu  destinatia locuință  socială  si aprobarea  contractului  de comodat   familiei numitului Crisan Sorin  domiciliat  în localitatea Ilba , str. Handalului
 • HOTĂRÂREA nr. 4 din 26  ianuarie 2022 – privind plafonarea salariilor pentru functiile publice si  pentru personalul contractual  din aparatul de specialitate al   Primarului comunei Cicârlau,  a institutiilor publice  si  a serviciilor din subordine
 • HOTĂRÂREA nr. 3 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea organizării  Reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Cicârlău pentru anul școlar 2022  – 2023
 • HOTĂRÂREA nr. 2 din 26  ianuarie 2022 – privind aprobarea  dezmembrarii  numarului   cadastral 54572  Handalu Ilbei , str. Florilor,  nr. 11  in suprafata de  4569  mp
 • HOTĂRÂREA nr. 1 din 26  ianuarie 2022 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă