Obținere certificat de înregistrare vehicule

Se elibereaza pentru vehiculele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării.

Cine poate solicita acest serviciu

Pot solicita acest serviciu persoanele care dețin un vehicul pentru care nu există obligativitatea înmatriculării.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea vehiculelor de parcurg următorii pași:

Depunerea documentației necesare

Cererea tip împreună cu actele necesare se depun la Biroul Relaţii cu Publicul

Înregistrarea vehiculului

PIacutele cu numerele de înregistrare si certificatele de înregistrare se înmâneaza personal solicitantului sau delegatului acestuia.

Acte necesare

Cerere tip
• Declaratie tip
• Copie xerox dupa cartea de identitate a vehiculului sau atestat tehnic eliberat de RAR
• Act de proprietate a vehiculului, in original si in copie xerox
• Act de identitate al solicitantului, in original si in copie xerox 
• Copie xerox dupa inspectia tehnica periodica sau dovada ultimei revizii tehnice periodice sau revizia curenta (daca este cazul) 
• Declaratie fiscala / Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport care se elibereaza de la Casieria Primăriei
• Pentru persoane juridice acte care atesta dobandirea personalitatii, denumirea, sediul si reprezentantul legal – copie xerox certificat de inregistrare la Registrul Comertului
• Documentul (in original) de inmatriculare eliberat de autoritatile straine pentru vehiculele de provenienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania (unde este cazul)
• Poza color a utilajului
• Dosar plic

Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Viceprimarului
Locație: Sediul Primăriei Cicârlău, Str. Unirii nr.1, etaj 1